Mediteránní studia

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

„Mediteránní“ znamená středozemní. Mediteránní prostor zahrnuje Středozemní moře a přiléhající státy. Během studia se budete zabývat kulturami, které působily ve Středomoří v Evropě, Asii i Africe. Seznámíte se s dějinami a literaturou středomořských kultur a budete se učit hledat jejich vzájemné souvislosti.

Protože bránou k poznání kultury je její jazyk, budete intenzivně studovat dva středomořské jazyky, ve dvouoborovém studiu pak jeden. Můžete si vybrat, zda budete studovat francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu nebo arabštinu. Při poznávání dané kultury navazuje na jazyk přirozeně její literatura. Budete proto číst řadu literárních textů a učit se jejich interpretaci a budete schopni o literatuře přemýšlet, mluvit i psát. Vedle jazykového a literárního studia se můžete zaměřit na historii, filozofii, náboženství či moderní reálie dané oblasti.

Jazykové znalosti můžete zúročit a dále rozvíjet na zahraničních studijních pobytech v rámci programu Erasmus+ i krátkodobých stipendijních pobytech. Přijíždějí k nám výjimečné osobnosti (vědecké i literární) z České republiky i ze zahraničí, můžete se účastnit jejich přednášek.

Když se v rámci studia zapojíte do aktivit Studentského spolku Ústavu klasických studií, zahrajete si divadlo nebo poměříte své fyzické síly s antickými atlety a vojáky. Každé jaro můžete také vyjet se spolužáky z celé katedry na Studijní soustřední ÚKS.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Středomoří? Chcete poznat kultury, jejichž břehy omývá Středozemní moře, jejich dějiny a literaturu?
 • Baví vás hledat hlubší souvislosti mezi Evropou, Asií a Afrikou?
 • Chcete se naučit cizí jazyky? A jste připraveni nechat si je „vlézt pod kůži“?
 • Rádi čtete? Pustíte se s námi do dobrodružství literární interpretace?
 • Rádi se rozhodujete samostatně? Chcete si přizpůsobit výběr předmětů svým představám?

Odpovídáte ano? Máte odvahu? Podejte si přihlášku, těšíme se na vás!

„Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.“

„Atmosféru ÚKS jsem nejprve okusila ještě jako studentka jiného oboru. Poznala jsem tam mnoho skvělých, ochotných a vstřícných vyučujících a spoustu příjemných lidí bez předsudků, na což jsem nebyla zvyklá. Natolik se mi tam zalíbilo, že jsem věděla, že nikde jinde studovat nechci. Latina je pro mě láska na celý život a spolu s Mediteránními studii mi dává obrovský kulturní přehled. Rozumět téměř všemu, co čtete, je jeden z nejlepších pocitů na světě, proto bych svoje studium za nic neměnila.“

Eliška Bumbová Eliška Bumbová
studentka programu

Praxe

V rámci studia programu Mediteránní studia není praxe povinná.

Chcete vědět víc?

Předešlá znalost novořečtiny, románských jazyků ani arabštiny není vyžadována.

Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Uplatnění absolventů

Vaše možnosti uplatnění po absolvování studia se odvíjejí od vašeho zaměření během studia — především výběru jazyků a případné kombinace v rámci dvouoborového studia — a úsilí, které jste do studia investovali.

V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují praktickou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a také práci s informacemi. Tím vám zároveň umožníme reagovat pružně na změny struktury pracovního trhu.

Vše, co vás naučíme, vás vybaví např. pro práci v kulturních institucích, v odborech státní správy a v médiích. Uplatníte se také v soukromém sektoru, například v cestovním ruchu a nadnárodních firmách.

„Mediteránní studia som si vybrala pre ich široký kultúrno-historický záber siahajúci od antiky až po súčasnosť, kde si každý môže vybrať oblasť, ktorá ho zaujíma, a ktorej sa chce venovať hlbšie. Znalosť ďalšieho románskeho jazyka a hlbšie pochopenie súčasného diania v Stredomorí mi rozšírili možnosti pri hľadaní práce v budúcnosti, za čo som veľmi vďačná. Svoju voľbu určite neľutujem aj vďaka rodinnej atmosfére a priateľskému osobnému prístupu učiteľov na Ústave klasických studií, ktoré som si zamilovala.“

Veronika Toporová
absolventka programu

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného oborového testu.

Základní popis zkoušky:

Test bude obsahovat:
 • jazykový rozbor vybraných aspektů krátkého českého textu v rozsahu gymnaziálního učiva; porozumění textu (schopnost shrnutí obsahu a odpovědi na konkrétní dotazy k textu)

 • a dále prověří:
 • základní orientaci ve Středomoří (slepá mapa s přesností na země, regiony, ostrovy, poloostrovy, moře);
 • základní četbu beletrie Středomoří (shrnutí obsahu jakéhokoli jednoho románového a jednoho nerománového literárního díla autora spjatého se Středomořím: schopnost žánrového a historicko-kulturního zařazení díla a schopnost odpovědět na konkrétní dotazy k tomuto dílu).
 • Čas na vyplnění testu: 60 minut.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: a) český (slovenský) jazyk, b) anglický nebo německý jazyk, c) francouzský, španělský nebo italský jazyk, d) latina nebo matematika. Prominutí na základě prospěchu platí pro uchazeče, kteří jsou studenty posledního ročníku střední školy nebo složili maturitní zkoušku nejpozději v roce 2021;
 2. soutěže v cizích jazycích: potvrzení o účasti v krajském či celostátním kole.

O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:

 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 60, z toho alespoň 20 bodů za gramatiku
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Doporučená literatura

 • Školní atlas světa. 4. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2017. ISBN 978-80-7393-399-9.
 • Hlavsa, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Vydání 3. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2755-9.
 • Vlastní uchazečova četba krásné literatury všech žánrů (bez předepsaného seznamu). Doporučujeme četbu alespoň dvou románových děl (je jedno, zda se jedná o román historický či současný) a několika nerománových děl z oblasti Středomoří (tj. buď je autor ze země, která do oblasti Středomoří patří, nebo je příběh ve Středomoří lokalizován).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Mediteránní studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mediteránní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.