Anglický jazyk a literatura

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu. Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás rozvinou schopnosti analytického a kritického myšlení, naučí vás samostatně a kreativně pracovat a adekvátně se v angličtině vyjadřovat písemnou i ústní formou.

S výjimkou několika překladových kurzů probíhá veškerá výuka a zkoušení v angličtině. Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný angloamerické seriálové produkci, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

V rámci studia si nejen zdokonalíte angličtinu na úroveň B2-C1, ale naučíte se v angličtině připravit prezentaci, napsat argumentační esej, kriticky zhodnotit film či literární text a také napsat delší odbornou práci. Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film?
 • Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet?
 • Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí?

Pak jste si vybrali správně!

„Pro studium angličtiny mě nadchla vyučující na střední škole. Je to silná osobnost světového formátu, která pro mě v té době představovala to nejlepší, co anglofonní kultura má. Takové lidi jsem potkala i tady na katedře. Studium na naší katedře mě neustále motivuje hledat cesty k poznání světů blízkých i vzdálených – styky s cizí kulturou přece hodně poví i o té vaší ;)“

Irina Matusevich Irina Matusevich
doktorská studentka anglistiky a zaměstnanec CIT FF

Praxe

Praxe v tomto studijním programu není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

Chcete vědět víc?

http://anglistika.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Kromě práce v oboru – výuka angličtiny, překladatelství, tlumočnictví – se uplatníte i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného, kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Jde například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

Test studijních předpokladů (TSP): ne

Přijímací zkouška: prospěch z anglického a českého (slovenského) jazyka z posledních tří vysvědčení střední školy (viz instrukce níže) a ústní pohovor online.

Uchazeči vyplní do přihlášky do formuláře vysvědčení známky z češtiny (slovenštiny) a angličtiny takto:

 • známky z 2. pololetí ročníku předcházející předpolednímu ročníku zaznamenají do tabulky v políčku 1. ročníku
 • známky z pololetí předposledního ročníku zaznamenají do tabulky v políčku 2. ročníku
 • známky z konečného vysvědčení předposledního ročníku zaznamenají v políčku 3. ročníku
 • známky z pololetí posledního ročníku zaznamenají do políčka 4. ročníku
 • .

  Uchazeči vloží do přihlášky skeny tří vysvědčení (vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku, vysvědčení za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 2. pololetí předcházející předposlednímu ročníku) - budou tak započítány 4 známky z angličtiny a 4 známky z češtiny/slovenštiny.

  Uchazečům, kteří na vysvědčeních nemají známky z výše uvedených jazyků (např. studentům, kteří absolvovali zahraniční střední školu), budou započítány známky z jiných předmětů (např. němčiny, polštiny apod.). Tito uchazeči nevyplňují formulář vysvědčení v e-přihlášce, ale vkládají do e-přihlášky skeny příslušných vysvědčení, z nichž zkušební komise sama vybere náhradní předměty, z nichž bude vypočítán průměr.

  Známky a vysvědčení mohou uchazeči vkládat do e-přihlášky nejpozději do 12. 6. 2020.

  Uchazeči budou seřazeni podle celkového průměru z těchto osmi známek a 300 prvních v pořadí bude pozváno k ústnímu pohovoru, který bude probíhat online - 22. - 23. 6. 2020.

  Správnost vyplnění známek bude kontrolována u přijatých uchazečů u zápisu do studia - uchazeči si přinesou k zápisu originály vysvědčení, jejichž skeny vložili do e-přihlášky.

  Zohlednění certifikátu: Studenti, kteří vloží do e-přihlášky mezinárodně uznávaný certifikát dokazující dosaženou úroveň angličtiny B2 a výše (například Cambridge B2 First, C1 Advanced, atd.), budou pozváni k ústnímu pohovoru a pokud u něj uspějí, mohou být navrženi k přijetí.

  Prosíme uchazeče, kteří jazykový certifikát do e-přihlášky vloží, aby zároveň na tuto skutečnost upozornili emailem Přijímací oddělení FF MU (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz). Do předmětu emailu laskavě napište „Jazykový certifikát angličtina“.

  Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

  Obor vyžaduje pokročilou znalost jazyka (nad úrovní FCE).

  Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

 • Ready for FCE
 • Ready for CAE

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Tomáš Hanzálek

Konzultant programu

e‑mail: