Klasický řecký jazyk a literatura

Cesta ke kořenům naší civilizace.

Popis oboru

Bakalářský cyklus studia oboru Klasický řecký jazyk a literatura seznamuje studenty s atickým dialektem staré řečtiny, ve kterém byla napsána řada literárních děl zakládajících evropskou kulturní tradici. První čtyři semestry studia jsou zaměřeny na intenzivní studium normativní mluvnice s důrazem na morfologické aspekty jazyka, ve třetím ročníku studia student získává důkladnou průpravu ve starořecké syntaxi. Povinné interpretační prosemináře doplňují také volitelné předměty procvičující jazykové kompetence studentů na vybraných řeckých textech, jejichž výběr se průběžně obměňuje. Mimo jazykové stránky je u četeb kladen důraz rovněž na schopnost náležité kulturně-historické interpretace textů. Studenti si povinně zapisují také latinskou mluvnici, jejímž absolvováním získávají schopnost překládat s pomocí slovníku též latinsky psané texty. Vedle jazykových předmětů a četeb studium uvádí do sociokulturního prostředí antického světa prostřednictvím přednášek k antické literatuře, historii, mytologii a filosofii. Probíhající proces internacionalizace fakultní výuky umožňuje studentům navštěvovat i předměty vyučované v cizích jazycích (zejména v angličtině a nové řečtině).

Úspěšný absolvent je schopen

  • důkladně popsat gramatiku atického dialektu staré řečtiny (morfologii i syntax);
  • jazykové interpretace originálního řeckého textu;
  • literárně-historické interpretace originálního řeckého textu;
  • důkladné orientace v řecké a římské literatuře starověku;
  • úspěšně aplikovat poznatky o časoměrném systému řecké poezie na dialogických partiích dramatického textu;
  • zevrubně popsat latinskou gramatiku, překládat originální text se slovníkem;
  • orientace v historickém vývoji antického světa;
  • orientace v lingvistické a literárněteoretické odborné terminologii, v pomocných disciplínách a vědeckých časopisech;
  • základní orientace ve starověkých reáliích.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Po úspěšném zakončení bakalářského studia klasické řečtiny bude mít absolvent všechny nezbytné filologické předpoklady pro samostatnou četbu starořeckých textů v atickém dialektu, které bude schopen interpretovat v širším sociokulturním kontextu antického světa. Osvojením morfologicky a syntakticky obtížného jazyka, který je dodnes přítomen ve značné části technické terminologie všech oblastí lidského vědění, absolvent získává předpoklady pro mnohem snadnější zvládnutí moderních jazyků indoevropské jazykové skupiny. Důsledná interpretace zakládajících textů evropské literatury vede ke kritickému myšlení a schopnosti přesně a jasně vyjadřovat své názory. Studiem antických pilířů evropské kultury a vzdělanosti absolvent nabývá schopnost orientace v myšlenkových a hodnotových systémech, které zakládají západní civilizační okruh. Absolvent bakalářského studia klasické řečtiny nalezne uplatnění zejména v humanitně zaměřených institucích, jakými jsou archivy, knihovny nebo muzea, a dále také ve všech profesích, které vyžadují široký všeobecně-kulturní rozhled a důstojný projev slovem a písmem. Své znalosti může absolvent bakalářského cyklu studia dále rozšiřovat v navazujícím magisterském studiu, jehož úspěšné završení opravňuje k výuce klasické řečtiny na klasických gymnáziích a vysokých školách.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Klasický řecký jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Oborový test bude obsahovat otázky z antických reálií, historie a literatury v rozsahu gymnaziálního učiva. Jazykový rozbor českých věšt v rozsahu gymnaziálního učiva. Doba trvání testu: 60 minut. Termín přijímací zkoušky: 4. září 2018, 13:20, posluchárna B2.34 FF MU, Arna Nováka 1, Brno.

Kritéria hodnocení
1340

Hanice úspěšnosti: 40 bodů ze 70, z toho aspoň 15 bodů za gramatiku.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wuks

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.