6. 3. 2022, 19:26

Informace pro dobrovolníky – pomoc Ukrajině

For the English version, please scroll down.

Poděkování a instrukce k zapojení do dobrovolnické činnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme vám, že jste se rozhodli zapojit do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Pokud vaše odhodlání pomáhat trvá, pak vás prosíme, zaregistrujte se do aplikace MUNI POMÁHÁ, která centralizuje sběr požadavků a umožňuje efektivní koordinaci. Více o aplikaci najdete zde.

Jak to funguje? V aplikaci MUNI POMÁHÁ je uložena poptávka. Dobrovolník vidí základní informace o žádosti o pomoc. Ve chvíli, kdy se k pomoci přihlásí, zobrazí se mu podrobnější informace a popis dalšího postupu, který koordinujeme se zadavatelem. Je to efektivní, přehledný a rychlý systém, který je již osvědčený v praxi. Důležité je, aby každý dobrovolník měl pečlivě vyplněný profil. Díky tomu můžeme zasílat notifikaci o nové poptávce.

V aplikaci se v současnosti začínají množit poptávky tlumočnické, překladatelské a psychologické pomoci. Aktuální poptávku pomoci si (po přihlášení univerzitním profilem) můžete zobrazit také ve webovém rozhraní.

Najdete zde např.:

Dobrovolníci pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

 • V gesci HZS
 • V každém krajském městě – plošné využití kapacit a přelévání aktivit napříč ČR
 • V provozu s dobrovolníky od 2. 3. 2022
 • Provoz 24/7, směny 7-19, 19-7 (směny budou řešeny individuálně, i kratší)
 • 30 a více dobrovolníků na směnu – skládají se všechny zapojené NNO + MU

Dobrovolnické zapojení MUNI POMÁHÁ

 • ukrajinsky nebo rusky hovořící
 • psychologická podpora – ideálně v ukrajinštině, ale není potřeba
 • hlídání dětí – již v jednání ze zadání Magistrátu města Brna v součinnosti s PdF
 • dětský koutek na BVV
 • IT nastavování systémů: excel (makra), formuláře

Nové požadavky na zapojení dobrovolníků se v aplikaci objevují postupně, jako výsledek mnohdy překotných jednání posledních dnů. S aplikací MUNI POMÁHÁ si tak můžete vybrat přesně takový typ pomoci, který vám bude nejvíce vyhovovat.

S díky a přáním zdaru ve vaší práci

Ondřej Krajtl
Fakultní koordinátor


 

Acknowledgments and instructions for volunteering

Dear colleagues,

Thank you for deciding to get involved in helping refugees from Ukraine. If your commitment to help persists, then please sign up for the MUNI HELPS app, which centralizes all requests and allows efficient coordination. You can find more about the app here.

How does it work? A request is stored in the MUNI HELPS app. The volunteer sees basic information about the request for help. The moment they sign up to help, they see more detailed information and a description of the next steps. It is an efficient, clear, and fast system that is already proven in practice. It is important that each volunteer has a carefully completed profile. This enables us to send notifications of new inquiries.

The application is currently starting to see a proliferation of requests for interpreting, translation, and psychological assistance. You can also view (by logging in with your university profile) current requests for assistance in the web interface.

Here you will find, for example:

Volunteers for the Regional Assistance Centre for Ukraine (KACPU)

 • Under the responsibility of the Fire Service
 • In each regional city - widespread use of capacities and spillover of activities across the country
 • In operation with volunteers from 2 March 2022
 • Operation 24/7, shifts 7-19, 19-7 (shifts will be arranged individually, even shorter)
 • 30 or more volunteers per shift - consisting of all participating NGOs + MU

Volunteer involvement MUNI HELPS

 • Ukrainian or Russian speaking
 • Psychological support - ideally in Ukrainian but not required
 • babysitting - already in the process of being commissioned by the Municipality of Brno in cooperation with PdF
 • children's corner at BVV
 • IT system setup: excel (macros), forms

New requirements for volunteer involvement appear in the application gradually, as a result of the often hectic negotiations of the last few days. With the MUNI HELPS app, you can choose exactly the type of help that suits you best.

With thanks and best wishes for success in your work,

Ondřej Krajtl
Faculty Coordinator

Odkaz  Web pro uchazeče Odkaz  Navštivte nás

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn     Youtube