Filozofie

Rozumět, být přesvědčivý a dávat rozumu smysl.

Popis oboru

Katedra nabízí studium a přípravu pro vědeckou a výzkumnou činnost v jednotlivých oblastech filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné angloamerické, francouzské a německé filozofii, dějinám české filozofie a k osobnosti a dílu T. G. Masaryka, ontologii, epistemologii, logice a problémům filozofie jazyka, dějin a společnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědecké práce ve zvoleném oboru;
  • samostatného uplatnění na místech humanitního zaměření;
  • kritického a racionálního myšlení;
  • uplatnit znalosti z dějin filosofie ve vědeckých institucích i v popularizačních aktivitách;
  • podle zaměření nabídnout i některé aplikace (etika, argumentace).

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích sociálně vědného a humanitně vědného zaměření. Uplatnění mohou nalézt v oblastech vyžadujících kritické, metodologické a systematické myšlení. Získané dovednosti a kompetence mohou využít při ediční a redakční práci v odborných časopisech, nakladatelstvích a rovněž při výuce na vzdělávacích institutech.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce
  • motivační dopis, ve kterém uchazeče uvede, proč chce studovat obor Filozofie a proč si zvolil katedru Filozofie FF MU

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/

Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://filozofie.phil.muni.cz/chci-studovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.