Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Popis oboru

Doktorské studium etnologie probíhá v rámci čtyřletého prezenčního, nebo kombinovaného studia a realizuje se formou kreditního systému. Sleduje 2 základní linie, přičemž tou první je problematika tradiční kultury českého etnika a etnokulturní vztahy se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Druhá linie pak sleduje aktuální problémy současné globalizované společnosti. Studium je koncipováno na základě pravidelných metodických konzultací doktoranda se školitelem a na kreativním přístupu doktoranda při získávání podkladových materiálů ke zpracovávanému tématu práce, ať již vlastním terénním výzkumem, či formou pramenného studia a na základě studia domácí a zahraniční literatury. Dílčí výsledky diplomant publikuje v odborném tisku (nejméně jedna studie v zahraničí) a na vědeckých konferencích, z nichž nejméně jedna musí proběhnout v cizině. Studentům se doporučuje jednosemestrový studijní pobyt v zahraničí v návaznosti na téma doktorské práce. Obdobně si student volí téma speciální přednášky buď z nabídky Ústavu evropské etnologie, či na jiném ústavu Filozofické fakulty nebo na jiné fakultě Masarykovy univerzity.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a identifikovat základní reálie tradiční kultury;
 • realizovat samostatný výzkum;
 • využít v praxi základní metody etnologie;
 • analyzovat prameny a literaturu;
 • vytvářet syntézy v podobě publikačních výstupů.

Uplatnění absolventů

Uplatnění studentů vyplývá nejen z jejich odborného zaměření (kulturní sféra, státní správa, památková péče), ale také z jejich samostatnosti, kreativity a schopnosti posuzovat a rozhodovat. Tyto kvality jsou během studia dále rozvíjeny a otevírají studentům celou škálu uplatnění, zejména v oblasti služeb. Získané znalosti mohou uplatnit v ryze vědeckých i popularizačních a prezentačních oblastech. Vědomostní základ a metodologická průprava jim skýtá dostatečný základ pro zapojení do činnosti akademických pracovišť, v muzejních institucích, ve vědecko-pedagogické činnosti na univerzitních a vysokoškolských pracovištích, v edukační oblasti, vč. vedení a rozvíjení volnočasových aktivit, na bázi neziskových organizací pracujících s etnickými minoritami i na mezinárodní úrovni (např. humanitární organizace atd.).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 75 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

  Odkaz na Ústav evropské etnologie : http://etnologie.phil.muni.cz/

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.