Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Co se naučíte

Popis oboru

Doktorské studium etnologie probíhá v rámci čtyřletého prezenčního, nebo kombinovaného studia a realizuje se formou kreditního systému. Sleduje 2 základní linie, přičemž tou první je problematika tradiční kultury českého etnika a etnokulturní vztahy se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Druhá linie pak sleduje aktuální problémy současné globalizované společnosti. Studium je koncipováno na základě pravidelných metodických konzultací doktoranda se školitelem a na kreativním přístupu doktoranda při získávání podkladových materiálů ke zpracovávanému tématu práce, ať již vlastním terénním výzkumem, či formou pramenného studia a na základě studia domácí a zahraniční literatury. Dílčí výsledky diplomant publikuje v odborném tisku (nejméně jedna studie v zahraničí) a na vědeckých konferencích, z nichž nejméně jedna musí proběhnout v cizině. Studentům se doporučuje jednosemestrový studijní pobyt v zahraničí v návaznosti na téma doktorské práce. Obdobně si student volí téma speciální přednášky buď z nabídky Ústavu evropské etnologie, či na jiném ústavu Filozofické fakulty nebo na jiné fakultě Masarykovy univerzity.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a identifikovat základní reálie tradiční kultury;
 • realizovat samostatný výzkum;
 • využít v praxi základní metody etnologie;
 • analyzovat prameny a literaturu;
 • vytvářet syntézy v podobě publikačních výstupů.

Uplatnění absolventů

Uplatnění studentů vyplývá nejen z jejich odborného zaměření (kulturní sféra, státní správa, památková péče), ale také z jejich samostatnosti, kreativity a schopnosti posuzovat a rozhodovat. Tyto kvality jsou během studia dále rozvíjeny a otevírají studentům celou škálu uplatnění, zejména v oblasti služeb. Získané znalosti mohou uplatnit v ryze vědeckých i popularizačních a prezentačních oblastech. Vědomostní základ a metodologická průprava jim skýtá dostatečný základ pro zapojení do činnosti akademických pracovišť, v muzejních institucích, ve vědecko-pedagogické činnosti na univerzitních a vysokoškolských pracovištích, v edukační oblasti, vč. vedení a rozvíjení volnočasových aktivit, na bázi neziskových organizací pracujících s etnickými minoritami i na mezinárodní úrovni (např. humanitární organizace atd.).

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2020.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2020.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška bude probíhat dvoukolově. První kolo proběhne distančně, na základě posouzení dodaných podkladů pro přijímací řízení. Druhé kolo proběhne prezenčně, formou ústní rozpravy.

  Odkaz na Ústav evropské etnologie zde.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.