Historie - obecné dějiny

Co se naučíte

Popis oboru

Absolvent doktorského studia v oboru českých/obecných dějin získá v jeho průběhu důkladnou znalost českých/obecných dějin jako celku a stane se odborníkem v předmětu své specializace. Získá náležité a soustavné znalosti z historiografie a filozofie dějin a zvládne aktivně alespoň jeden světový jazyk, podle odborného zaměření zvládne i pramenné jazyky (latina, stará němčina). Tyto své znalosti uplatní při vlastním vědeckém bádání, které se bude opírat o náročnou heuristiku, včetně samostatného archivního výzkumu, a povede k získání nových vědeckých poznatků a výsledků, k jejich formulování v podobě vědeckých studií a publikování v odborném tisku. Bude připraven k celoživotnímu osvojování nových vědeckých poznatků a metod a k jejich kritickému vyhodnocování.

Úspěšný absolvent je schopen

 • prokázat znalost klíčových vývojových trendů a problémů českých a obecných dějin od středověku do současnosti a základní odborné literatury k nim s důrazem na epochy a období, k nimž se váže téma disertační práce, a vyložit je na odborné vědecké úrovni;
 • prokázat schopnost orientovat se v nejnovějších výsledcích českého i zahraničního bádání o vybraných problémech dějin;
 • osvojit a uplatnit teoretické a metodické přístupy k analýze historických jevů a procesů;
 • prokázat znalost hlavních historiografických škol.

Další informace

http://phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia historie se uplatní jako řádně připravený odborník především v oblasti historického výzkumu, ale i v dalších oblastech a oborech vyžadujících humanitní vzdělání.

Bude schopen vedle specializovaných znalostí nabídnout také samostatné uvažování a jednání, kritické a racionální myšlení a soustavnou práci s informacemi. Dokáže se uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých institucích, muzeích, v překládání a vydávání odborné literatury, v mediální oblasti i v soukromé sféře.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Při přijímací zkoušce uchazeči předloží vlastní diplomovou práci k nahlédnutí.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.