Pedagogika

Tvoříme a předáváme znalosti.

Popis oboru

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Úspěšný absolvent je schopen

 • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín;
 • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu;
 • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
 • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
 • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu pedagogika se mohou uplatnit zejména na těchto pracovištích: na vysokých školách, zejména na katedrách pedagogiky pedagogických, filozofických a podobně zaměřených fakult v ČR, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných pracovištích a v poradenských a manažerských organizacích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

  Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/phd-new/

Seznam aktuálně řešených témat disertačních prací

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/topic/view?set_language=cs

Aktuální informace o doktorském studiu

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/obory/doktorske/

Studijní plán pro prezenční studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/studijni-plan-prezencni-studium.pdf

Studijní plán pro kombinované studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/Studijni%20plan%20KOMBINOVANE%20STUDIUM.pdf

Pro další informace se obracejte na garanty oboru: prof. Milana Pola a dr. Romana Švaříčka.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.