Pedagogika

Tvoříme a předáváme znalosti.

Co se naučíte

Popis oboru

Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech, v současné době realizuje čtyři výzkumné projekty financované GAČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Motivační stipendium

Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 12.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

Úspěšný absolvent je schopen

 • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín;
 • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu;
 • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
 • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
 • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Další informace

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/phd-new/

Seznam aktuálně řešených témat disertačních prací

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Aktuální informace o doktorském studiu

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Studijní plán pro prezenční studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Studijní plán pro kombinované studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Seznam úspěšných absolventů

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika/absolventi

Pro další informace se obracejte na garanty oboru: prof. Milana Pola a dr. Romana Švaříčka.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi jsou učitelé a výzkumníci na vysokých školách, experti v oblasti vzdělávání v různých vzdělávacích, výzkumných a poradenských organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen

- vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů

- projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky

- zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě

- spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2020.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. 12. 2020.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat elektronicky na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

  Přijímací řízení se skládá ze dvou kol. V prvním kole komise hodnotí uchazečem dodané písemné podklady. Pokud uchazeč získá 70 bodů, navrhuje komise přijetí; pokud získá méně než 40 bodů, komise navrhuje nepřijetí, pokud získá 41 - 69, postupuje do druhého kola. V druhém kole komise hodnotí odbornou připravenost a motivaci uchazeče skrze online pohovor (v prostředí MSTeams). Pokud uchazeč získá 30 a více bodů, komise navrhuje přijetí uchazeče, pokud uchazeč získá méně než 30 bodů, komise navrhuje nepřijetí uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.