Sociální psychologie

"Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám." W. James

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Doktorský studijní program Sociální psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, výjimečně i absolventům jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách především humanitního zaměření).

Doktorské studium je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru, přičemž je založeno na studiu předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia.

Cílem studia je vybavit studenta v dané oblasti psychologie příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v oboru sociální psychologie. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vhodně teoreticky zakotvit zkoumaný jev, fenomén či proměnnou, navrhnout a realizovat adekvátní výzkumný design;
  • ovládat metodologii příslušné vědní disciplíny a stěžejní i pokročilé kvantitativní i kvalitativní metody zpracování výzkumných dat;
  • navrhovat a realizovat výzkumné koncepce, programy a projekty;
  • koordinovat koncepční, výzkumnou a analytickou práci odborníků z daného oboru i interdisciplinární spolupráci;
  • zprostředkovat vědecké výsledky odborné i laické veřejnosti v mateřském i cizím jazyce.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru Sociální psychologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Přijímací zkouška

Informace o přijímacím řízení: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html Podklady pro přijímací pohovor - projekt disertační práce a podepsaný životopis dodat na oddělení pro přijímací řízení (poštou, osobně) do 10. 5. 2013.. Odhadovaný počet přijatých = počet přijatých celkem do prezenční formy doktorského programu Psychologie (klinická + obecná + sociální psychologie).

Další informace

Absolvent doktorského studia musí prokázat i širší všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním filozofického a metodologického základu (zachycení filozofických a metodologických aspektů problematiky zpracovávané v disertační práci) a současně prokázat jazykové znalosti a dovednosti nejen absolvováním zkoušky z cizího světového jazyka, ale i využitím cizojazyčných relevantních odborných pramenů v disertační práci.

Absolvent doktorského studia Sociální psychologie má aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie a je vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci recentních výzkumných směrů a trendů, je schopen volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání (a to včetně přípravy projektu, volby metod a vyhodnocení dat), orientuje se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie, o svém výzkumu a vědeckých zjištěních je schopen koncizním způsobem referovat v odborných periodikách.

Absolvent je vyškolen k tomu, aby prováděl samostatnou výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu je připraven provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.