Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Divadlo: Celý svět hraje komedii. Film: Vidíme film zevnitř.

Popis oboru

Obor má dvě specializace: 1) teatrologickou (zahrnující teorii a dějiny divadla a dramatu), a 2) filmologickou (zahrnující teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury).

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou akademickou a vědeckou práci v akademických, vědeckých a odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd, umění, médií a kulturních institucí.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky. Standard odpovídá úrovni vědeckého vzdělání.

Úspěšný absolvent je schopen

 • mít komplexní a specializovaný rozhled v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu uměnovědných, humanitních a společenských věd
 • provádět původní výzkum a používat pokročilé výzkumné postupy
 • rozvíjet teoretickou a metodologickou specializaci související s badatelským zaměřením,
 • vyvíjet a řídit projekty
 • pracovat v odborném, vědeckém či akademickém týmu
 • rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou a další odbornou činnost v rámci oborového i veřejného diskursu
 • působit v mezinárodním odborném diskursu a v mezinárodním prostředí

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci

v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

V přihlášce je třeba výslovně uvést specializaci na divadelní vědu, která přísluší na Katedru divadelních studií, nebo na filmovou vědu, která přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky „Doplňující text uchazeče“.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný strukturovaný (profesní) životopis včetně soupisu publikační a jiné odborné (případně též umělecké) činnosti
 • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků). Filmová věda preferuje projekty zaměřené na dějiny české kinematografie. Divadelní věda preferované oblasti nestanovuje
 • Projekt a podepsaný životopis v jednom výtisku je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Současně se zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na div@phil.muni.cz, pro divadelní vědu nebo fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

Odkaz na Katedru divadelních studií: http://divadlo.phil.muni.cz/, Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury: http://fav.phil.muni.cz/

Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/

http://www.phil.muni.cz/wufv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.