Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Divadlo: Celý svět hraje komedii. Film: Vidíme film zevnitř.

Popis oboru

Obor má dvě specializace: 1) teatrologickou (zahrnující teorii a dějiny divadla a dramatu), a 2) filmologickou (zahrnující teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury).

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou akademickou a vědeckou práci v akademických, vědeckých a odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd, umění, médií a kulturních institucí.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky. Standard odpovídá úrovni vědeckého vzdělání.

Úspěšný absolvent je schopen

 • mít komplexní a specializovaný rozhled v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu uměnovědných, humanitních a společenských věd
 • provádět původní výzkum a používat pokročilé výzkumné postupy
 • rozvíjet teoretickou a metodologickou specializaci související s badatelským zaměřením,
 • vyvíjet a řídit projekty
 • pracovat v odborném, vědeckém či akademickém týmu
 • rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou a další odbornou činnost v rámci oborového i veřejného diskursu
 • působit v mezinárodním odborném diskursu a v mezinárodním prostředí

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci

v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Zaměření divadlo:

Požadované podklady pro přijímací řízení:

 • životopis
 • soupis publikační činnosti
 • ukázka psané práce (článek, diplomová práce)
 • podrobný návrh projektu disertační práce (téma, anotace, teze, klíčová slova)

Zaměření film:

Požadované podklady pro přijímací řízení:

 • životopis
 • soupis publikační a odborné či umělecké činnosti
 • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (2 normostrany)

Další informace:Přijímací řízení se koná 2x ročně (jaro, podzim) s možností nástupu od podzimního i jarního semestru. Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Jednoznačně se preferují disertační projekty zaměřené k dějinám české kinematografie a pracující metodou nové filmové historie.

Podrobné informace s aktuálními požadavky k přijímacímu řízení na stránkách pracoviště:http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/prijimaci-zkouska-do-doktorskeho-studia

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/

http://www.phil.muni.cz/wufv

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.