Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Divadlo: Celý svět hraje komedii. Film: Vidíme film zevnitř.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor má dvě specializace: 1) teatrologickou (zahrnující teorii a dějiny divadla a dramatu), a 2) filmologickou (zahrnující teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury).

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou akademickou a vědeckou práci v akademických, vědeckých a odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd, umění, médií a kulturních institucí.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky. Standard odpovídá úrovni vědeckého vzdělání.

Úspěšný absolvent je schopen

 • mít komplexní a specializovaný rozhled v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu uměnovědných, humanitních a společenských věd
 • provádět původní výzkum a používat pokročilé výzkumné postupy
 • rozvíjet teoretickou a metodologickou specializaci související s badatelským zaměřením,
 • vyvíjet a řídit projekty
 • pracovat v odborném, vědeckém či akademickém týmu
 • rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou a další odbornou činnost v rámci oborového i veřejného diskursu
 • působit v mezinárodním odborném diskursu a v mezinárodním prostředí

Další informace

http://www.phil.muni.cz/

http://www.phil.muni.cz/wufv

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci

v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. únor – 30. duben 2019.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 17. května 2019.

V přihlášce je třeba výslovně uvést specializaci na divadelní vědu, která přísluší na Katedru divadelních studií, nebo na filmovou vědu, která přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky „Doplňující text uchazeče“.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný strukturovaný (profesní) životopis včetně soupisu publikační a jiné odborné (případně též umělecké) činnosti;
 • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků).

  Filmová věda preferuje projekty zaměřené na dějiny české kinematografie. Divadelní věda preferované oblasti nestanovuje.
 • Projekt a podepsaný životopis v jednom výtisku je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně . Současně se zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na div@phil.muni.cz, pro divadelní vědu nebo fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Katedru divadelních studií.

  Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk