Teorie a dějiny umění

Artibus Atque Historiae. „Zasvěceno umění a jeho dějinám.“

Popis oboru

Studium dějin umění nabízí posluchačům možnost porozumění vizuálním objektům všech oborů disciplíny dějin umění (tj. architektura, sochařství, malířství, fotografie, užité umění a vizuální kultura) v jejich rozličných dobových formách, stylech a funkcích. Posláním doktorského studijního programu Teorie a dějiny umění je vědecká příprava vysoce vzdělaných odborníků, kteří se zabývají základním a teoretickým výzkumem v humanistické disciplíně „dějiny umění“.

Obor dějiny umění se zabývá poznáním, analýzou a historickým porozuměním uměleckých děl. Studuje jejich umělecké utváření, styly, funkce a jejich pozdější kritickou recepci, a stejně tak se věnuje i osobnostem jejich tvůrců - umělcům i objednavatelům, uměleckým hnutím a „provozu dějin umění“ (tj. galerijním institucím, památkové péči a umělecké kritice). Ve svém nejširším spektru zájmů se dnes dějiny umění stávají obecnou historickou vědou o obrazech a hermeneutikou vizuálních obrazů.

Ústředním cílem doktorského studia Teorie a dějin umění je především vypracovat a obhájit vědeckou disertační práci, která zkoumá nová a dosud nezpracovaná témata ve výzkumu dějin umění, případně řeší existující témata novými a originálními postupy. Závěry disertační práce by měly přispět k současným badatelským diskusím v oboru dějiny umění a úspěšně obhájená práce by měla mít podstatný dopad na další výzkum a praxi v tomto oboru.

Doktorské studium na Semináři dějin umění je velmi úzce propojeno s výzkumným zaměřením ústavu a s badatelskými projekty jeho habilitovaných a vědeckých pracovníků. V současnosti jsou hlavními okruhy řešených projektů:

(a) Raně křesťanské, byzantské a raně středověké umění.

(b) Pozdně středověké a renesanční umění ve střední Evropě.

(c) Barokní architektura, sochařství a malířství v Čechách a na Moravě.

(d) Brno jako centrum historie a teorie moderní architektury.

(e) Moderní a současné umění v souvislostech vizuální kultury v dnešní společnosti.

(f) Sběratelství, mecenát a uměleckohistorická muzeologie.

Potenciálními posluchači doktorského studia jsou především ti, kdo úspěšně absolvovali magisterské studium dějin umění a mají předpoklady pro další vědeckou práci v oboru, případně mají již určitou praxi v odborných institucích. Doktorské studium si přitom vyžaduje osvojení si speciálních dovedností a kompetencí, zejména znalosti cizích jazyků, prohloubené vědomosti z oblasti metodologie vědy a daného oboru a další praktické zkušenosti v rámci badatelské specializace.

Seminář dějin umění je komplexním vzdělávacím a současně vědecko-výzkumným ústavem s rozsáhlými odbornými aktivitami. V doktorském studiu ústav velmi těsně spolupracuje s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a s dalšími uměleckohistorickými odbornými pracovišti, zejména v Brně a Olomouci. Badatelské a pedagogické zaměření Semináře dějin umění se již tradičně věnuje výzkumu dějin umění na Moravě a ve střední Evropě od umění středověku po nejnovější dobu, důraz je též kladen na znalectví v galerijní muzeologii a památkové péči, jakož i na studium historiografie a metodologie dějin umění. Součástí ústavu je badatelské Centrum raně středověkých studií: Západ – Byzanc – Islám, které má mimořádné kontakty se zahraničními ústavy a specialisty.

Posluchači mají k svému studiu k dispozici dvě knihovny s prezenčním výběrem publikací.

Úspěšný absolvent je schopen

 • orientovat se ve vztahu „výzkumné téma – volba badatelského problému“ a řešit tento vztah v rámci vlastní badatelské specializace;
 • pracovat s digitálními informačními zdroji, jejichž kritické využívání je podstatné pro získání nutných informací o uměleckých dílech;
 • využívat a kriticky hodnotit uměleckohistorické prameny (obrazové, dokumentární a textové), utvářet hypotézy a testovat jejich relevanci při řešení zkoumaných problémů;
 • vyhodnotit současné trendy v uměleckohistorickém výzkumu a rozpoznat možnosti historických i současných uměleckohistorických přístupů ve spojitosti s přípravou vlastní disertační práce;
 • publikovat odborný i popularizační text, koncipovat náročné výstavní projekty;
 • připravit si vysokoškolské semestrální přednášky, případně cvičení a předávat vlastní zkušenosti ve výuce posluchačům bakalářského i magisterského studia;
 • připravovat výzkumné projekty a samostatně vést vědecko-výzkumnou práci v rámci vlastní specializace;
 • zapojit se do práce výzkumných týmů a podporovat řešení badatelských projektů v transdisciplinární spolupráci s dalšími vědeckými disciplínami.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru Teorie a dějiny umění se mohou uplatnit především jako vědečtí pracovníci ve výzkumných, vysokoškolských a muzejních institucích.

Jsou připravováni pro práci v týmech výzkumu a výuky. Mohou se stát odbornými a vědeckými asistenty na univerzitní úrovni, získat pozice kurátorů v muzeích a galeriích, vědeckých pracovníků muzejních, galerijních a památkářských pracovišť a všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň uměleckohistorické specializace.

V současnosti, kdy mnohem větší a významnější roli hraje ve společnosti vizuální kultura a její studium a porozumění, mohou absolventi doktorského studia dějin umění své dovednosti a kompetence uplatnit také v řadě dalších výzkumných a pedagogických profesí, stejně jako v marketingu a na „trhu médií“.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Doporučujeme před podáním přihlášky kontaktovat kohokoliv z akademických pracovnic či pracovníků Semináře dějin umění a konzultovat s ní/m: http://dejinyumeni.phil.muni.cz/o-nas/lide. Ideální přitom je, aby její/jeho odborný profil korespondoval se zaměřením projektu disertace.

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce (součástí projektu bude i bibliografie reflektující stav řešení daného problému. Přesvědčivý a dostatečně konkrétně definovaný návrh projektu je základním předpokladem pro přijetí. Rozsah projektu by měl být ideálně 3–5 normostran).
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Základem přijímací zkoušky do doktorského studia teorie a dějin umění je diskuse nad projektem disertace, která musí přinášet původní badatelské téma a strukturovaný návrh, jak při jeho řešení a zpracování postupovat.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

  Odkaz na Seminář dějin umění: http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/dejum/

http://www.earlymedievalstudies.com/index.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.