Česká literatura

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Česká literatura je zprostředkovat studentům teoretické přístupy i praktické dovednosti v oboru česká literatura (její historie, teorie, metodologie, komparatistika, a to s přesahy do oblasti literatury světové).

Úspěšný absolvent je schopen

 • analyzovat literární texty ve zvoleném teoretickém rámci;
 • interpretovat literární texty české i světové literatury s oporou o adekvátní teoretickou literaturu;
 • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti;
 • předávat získané zkušenosti z oboru formou odborných přednášek a publikací;
 • řešit samostatně nové vědecké problémy s využitím spolehlivých zdrojů.

Uplatnění absolventů

Absolvent je odborníkem v oboru česká literatura. Má možnost uplatnění v akademických prostředích zabývajících se studiem nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na literaturu, jazyk a jejich aplikace.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

  Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

  Informace o přijímacím řízení do doktorského studia: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.