Klasická filologie

Cesta ke kořenům naší civilizace.

Co se naučíte

Popis oboru

Základní formou doktorského studia Klasické filologie je samostatná, systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci. Odborná příprava má formu povinně volitelných přednášek, individuálních konzultací, samostatné přípravy a četby určeného penza originálních textů, včetně jejich interpretace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

 • systematického pochopení a zvládnutí metodologie příslušné dílčí disciplíny klasické filologie s přesahem do příbuzných oborů;
 • koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a obohatit klasickou filologii původním výzkumem;
 • samostatně vyvíjet badatelskou činnost, včetně sebereflexe;
 • vytvořit rozsáhlejší dílo z oblasti klasické filologie, které vlastním výzkumem přispívá k rozšíření hranic poznání;
 • prezentovat a obhájit výsledky svého vlastního výzkumu na mezinárodním fóru.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia klasické filologie je podle své dílčí specializace důkladně vzdělán v oblasti latinské, resp. starořecké lingvistiky a římské, resp. starořecké literární vědy včetně historiografického, jazykovědného a společensko-kulturního kontextu (dle vlastní volby např. v oboru antické filozofie a náboženství, antického výtvarného umění, řecko-římských dějin, antických reálií, srovnávací jazykovědy a srovnávací literární vědy). Vedle důkladné sečtělosti ve starověkých latinských a starořeckých textech výborně ovládá teoretické a metodologické principy překladu starověkého latinského i starořeckého originálního textu. Současně je schopen vyspělé samostatné interpretace originálních textů. Má hlubokou znalost předmětu své specializace a je vybaven teoretickou vědeckou a metodologickou průpravou, kterou uplatňuje při samostatné, tvůrčí vědecké práci. Ovládá výborně minimálně jeden světový jazyk a je současně dostatečně teoreticky připraven na osvojení si dalších moderních cizích jazyků v evropském prostoru, zejména jazyků románských a novořečtiny.

Absolvent je schopen samostatného uplatnění na všech místech zejména humanitního zaměření, vyžadujících samostatné a kritické myšlení, především na vysokých školách a na vybraných středních školách (po eventuálním doplnění učitelské způsobilosti), především však ve vědeckých institucích, v překladatelství odborné literatury i v mediální oblasti. Současně je mu otevřena možnost práce v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, v knižních nakladatelstvích a v neposlední řadě také v diplomacii nebo orgánech Evropské unie.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2020.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. 12. 2020.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
 • projekt disertační práce (téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem).
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat elektronicky na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Charakteristika oboru: Doktorské studium klasické filologie je určeno typicky absolventům magisterského studia oborů latinský jazyk a literatura nebo klasický řecký jazyk a literatura; možnost studia je však otevřena také absolventům magisterského studia příbuzných oborů. Základní formou doktorského studia Klasické filologie je samostatná, systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci. Odborná příprava má formu povinně volitelných přednášek, individuálních konzultací, samostatné přípravy a četby určeného penza originálních textů, včetně jejich interpretace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.