Klasická filologie

Cesta ke kořenům naší civilizace.

Popis oboru

Základní formou doktorského studia Klasické filologie je samostatná, systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci. Odborná příprava má formu povinně volitelných přednášek, individuálních konzultací, samostatné přípravy a četby určeného penza originálních textů, včetně jejich interpretace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • systematického pochopení a zvládnutí metodologie příslušné dílčí disciplíny klasické filologie s přesahem do příbuzných oborů;
  • koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a obohatit klasickou filologii původním výzkumem;
  • samostatně vyvíjet badatelskou činnost, včetně sebereflexe;
  • vytvořit rozsáhlejší dílo z oblasti klasické filologie, které vlastním výzkumem přispívá k rozšíření hranic poznání;
  • prezentovat a obhájit výsledky svého vlastního výzkumu na mezinárodním fóru.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia klasické filologie je podle své dílčí specializace důkladně vzdělán v oblasti latinské, resp. starořecké lingvistiky a římské, resp. starořecké literární vědy včetně historiografického, jazykovědného a společensko-kulturního kontextu (dle vlastní volby např. v oboru antické filozofie a náboženství, antického výtvarného umění, řecko-římských dějin, antických reálií, srovnávací jazykovědy a srovnávací literární vědy). Vedle důkladné sečtělosti ve starověkých latinských a starořeckých textech výborně ovládá teoretické a metodologické principy překladu starověkého latinského i starořeckého originálního textu. Současně je schopen vyspělé samostatné interpretace originálních textů. Má hlubokou znalost předmětu své specializace a je vybaven teoretickou vědeckou a metodologickou průpravou, kterou uplatňuje při samostatné, tvůrčí vědecké práci. Ovládá výborně minimálně jeden světový jazyk a je současně dostatečně teoreticky připraven na osvojení si dalších moderních cizích jazyků v evropském prostoru, zejména jazyků románských a novořečtiny.

Absolvent je schopen samostatného uplatnění na všech místech zejména humanitního zaměření, vyžadujících samostatné a kritické myšlení, především na vysokých školách a na vybraných středních školách (po eventuálním doplnění učitelské způsobilosti), především však ve vědeckých institucích, v překladatelství odborné literatury i v mediální oblasti. Současně je mu otevřena možnost práce v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, v knižních nakladatelstvích a v neposlední řadě také v diplomacii nebo orgánech Evropské unie.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.