Latinská medievistika

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. „Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit.“ Catonis Disticha moralia III,1

Popis oboru

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, dějiny hudby a dějiny vědy. Zároveň však funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku: kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku.

Doktorské studium latinské medievistiky, které probíhá v prezenční, nebo kombinované formě (lze absolvovat i v angličtině). Je určeno absolventům magisterského studia latinského jazyka a literatury nebo jeho středověké specializace, možnost studia je dále otevřena také absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie apod. Uchazeči, kteří jsou absolventy těchto příbuzných oborů, musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury v rozsahu minimálně bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury. Téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem.

Během studia doktorand získává na adekvátní úrovni znalosti těchto disciplín: středověký latinský jazyk a česká latinsky psaná středověká literatura, latinská literatura evropského středověku, latinská literatura antiky a patristiky, starší česká literatura, základy dějin středověku, základy paleografie a ediční práce. Konkrétní profilace a publikační činnost doktoranda se odvíjí od tématu jeho disertační práce a od jeho cílů. Výzkum a publikační činnost medievistické složky Ústavu klasických studií se v současnosti týká latinské literární produkce českého i evropského středověku. Působí zde také editorská skupina, která vydává díla autorů české reformace (např. Enarratio Psalmorum (Ps. 109–118). Ed. J. Nechutová et al. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 253. Brepols: Turnhout, 2013). Doktorand má tedy v případě zájmu možnost konzultovat témata související s touto konkrétní medievistickou praxí. ÚKS rovněž pořádá doktorandské konference: např. Laetae segetes – mezinárodní konference 2005, Laetae segetes iterum – mezinárodní konference 2007, 2012, 2016. Doktorand v prezenční formě studia by měl absolvovat minimálně tříměsíční studijní stáž v zahraničí (ÚKS nabízí možnosti studia především v rámci programu Erasmus v Německu, Polsku a Itálii).

Úspěšný absolvent je schopen

 • důkladně se orientovat v latinsky psané středověké literatuře české i evropské provenience a podrobně popsat její vztah k literatuře antické a patristické;
 • odborně pracovat s latinskými středověkými díly na úrovni interpretační, překladatelské nebo ediční, vždy s ohledem na interdisciplinaritu, kterou s sebou přináší;
 • orientovat se v česky psané středověké literatuře a v kulturně historických souvislostech středověké Evropy;
 • podle své profilace popsat a využít základní poznatky soudobých interpretačních nebo překladatelských metod a textové kritiky;
 • konkrétně zohlednit a využít novodobé poznatky dalších souvisejících medievistických disciplín (historie, teologie, filozofie, muzikologie apod.);
 • důkladně se orientovat v české i zahraniční sekundární literatuře a edicích, které souvisejí s jeho disertačním tématem;
 • napsat odbornou studii i v cizím jazyce;
 • číst středověké latinské rukopisy a podílet se na jejich edici;
 • sestavit a proslovit odbornou přednášku.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Může rovněž působit jako vysokoškolský pedagog v rámci různých humanitně zaměřených oborů. Podle svého zaměření – literárněhistorického, překladatelského, nebo edičního – se v neposlední řadě může uplatnit jako odborný konzultant, např. v knižních nakladatelstvích nebo různých médiích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Doktorské studium latinské medievistiky je určeno absolventům magisterského studia latinského jazyka a literatury nebo jeho středověké specializace; možnost studia je dále otevřena také absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie apod.

Termín podání přihlášek: 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce, včetně bibliografie: téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.