Obecná jazykověda

Gramatika v mysli.

Popis oboru

Obor doktorského studia je vhodný pro absolventy kterékoli filologie, neboť umožňuje odborné směřování stojící nad rámcem jednotlivých partikulárních oborů. Je otevřen i pro speciální metody studia jazyků a jejich vztahů, a to včetně metod matematických nebo sociologických a psychologických.

Doktorské studium obecné jazykovědy je začleněno do rámce Ústavu jazykovědy a baltistiky, který vznikl jako samostatné pracoviště Filozofické fakulty MU v roce 1995. Navázal na tradici obecné a srovnávací jazykovědy, která byla v Brně pěstována již od založení univerzity. Ústav je – podobně jako obdobné instituty na německých, rakouských a dalších světových univerzitách – zaměřen na výuku a bádání v různých oblastech obecné a srovnávací jazykovědy.

Učitelé pověření vedením doktorandů mají delší zkušenosti z této práce, neboť školí studenty tohoto typu studia zařazené v jiných filologických programech a pracují v komisích pro doktorské studium na jiných fakultách.

Výzkumná problematika pracoviště: Odborná a vědecká orientace pracovníků ústavu zahrnuje nejrůznější obory obecné a srovnávací jazykovědy v synchronním i diachronním pohledu. Upřesnění vědecké orientace učitelů ústavu ukazuje jejich publikační činnost zveřejněná na www.phil.muni.cz/jazyk. Souhrnnou informaci o zabezpečovaných oborech a o profilu učitelů včetně životopisných dat podávají také www fakulty. Z oblastí jejich specializace jsou vítána témata disertačních prací. Ústav úzce spolupracuje s ostatními filologickými ústavy FF MU, s Katedrou filozofie FF MU, s brněnskými pracovišti Ústavu pro jazyk český AV ČR a s filologickými i formálně-logicky/matematicky zaměřenými pracovišti univerzit v České republice i v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat strukturu přirozeného jazyka na úrovni fonologické, morfologické, syntaktické i sémantické;
  • chápat obecné zákony přirozených jazyků i jednotlivé parametrické rozdíly mezi nimi;
  • pracovat s formálními i deskpriptivními nástroji lingvistiky, ale i matematiky a logiky.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni pro akademickou kariéru na filologických oborech českých, světových univerzit i akademií věd. Během doktorského studia musí publikovat několik článků a zúčastnit se běžných evropských i českých konferencí. Jsou tedy prakticky připraveni i k tomu, aby zpracovali větší množství informací, a pak je přesvědčivě dokázali prezentovat na mezinárodních fórech. Dále během doktorského studia musí odučit jisté množství kurzů, takže jsou připraveni i po stránce pedagogické.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.