Polská literatura

Literatura jako klíč k polské kultuře a vizi světa.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem doktorského studia oboru Polská literatura je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literárněvědné polonistiky, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovištích Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na polskou literaturu.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště s badatelskou orientací na komparatisticky pojatou analýzu mezislovanských literárních vztahů, vývojové procesy polské literatury a kultury, morfologické proměny literárních žánrů, dějiny polského dramatu a divadla, recepci literárních děl, česko–polské literární a kulturní vztahy, překladatelskou problematiku, polskou literaturu na Těšínsku apod.

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti literárněvědné polonistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky polské literatury a polské a slovanské literární vědy na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku polské literatury.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Polská literatura:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia polské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin polské literatury, a to i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své specializace a nejméně jednoho světového jazyka. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých institucích, v literární a umělecké kritice, eventuálně v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti v širokém slova smyslu.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
 • projekt disertační práce
 • jazykové předpoklady.
 • Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece
 • Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.