Ruská literatura

Skrze literaturu poznávat kulturu.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Ruská literatura je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literárněvědné rusistiky, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruskou literaturu.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště s badatelskou orientací na srovnávací studium literárních žánrů a směrů ve slovanských a západních literaturách (daná orientace vycházející z vědeckého odkazu A. Veselovského, R. Jakobsona aj. byla koncipována již ve 30. letech významným slavistou prof. F. Wollmanem). Vědecký kolektiv pracoviště se soustřeďuje na zkoumání geneze, evoluce a transformace literárních druhů, žánrů a uměleckých systémů v slovesnosti Slovanů v korelaci s analogickými systémy literatur západních. Výzkum je založen na srovnávacím geneticko-strukturním, historicko-typologickém, antropologicko-kulturologickém, hermeneutickém a areálovém přístupu k metamorfózám artefaktu i uměleckého procesu od antiky až po 20. století a jeho smyslem je utváření srovnávací morfologické poetiky žánrových forem dramatu, románu, povídky, novely, poémy, pohádky aj. a také metodologie humanitních věd v jejich vazbě s jinými vědními obory. Přímo ve sféře ruské literatury se koncentruje na specifické problémy vývoje ruské literatury klasické, moderní a postmoderní, románu, poezie, drobných žánrů a antropologicko-kulturologického a areálového výzkumu. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti literárněvědné rusistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruské literatury a ruské a slovanské literární vědy na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruské literatury.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruská literatura:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia ruské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin ruské literatury i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své specializace a dvou světových jazyků. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých institucích, v literární a umělecké kritice, event. v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti v širokém slova smyslu.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium;
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru;
 • projekt disertační práce;
 • jazykové předpoklady.
 • Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.