Ruský jazyk

Jazyk – klíč ke kultuře.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Ruský jazyk je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jazykovědné rusistiky. Ti budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště na poli jazykovědné rusistiky, které je orientováno na řešení dvou hlavních úkolů: 1) výzkum vývojových tendencí jazykového systému ruštiny, jehož cílem je zachytit a popsat změny v systému z pohledu synchronního a diachronního při uplatnění hledisek lingvokulturologických, sociolingvistických a psycholingvistických (kognitivních), 2) výzkum současné ruské věty z hlediska komunikativně pragmatického, tj. popis vztahu komunikativních funkcí a výpovědních forem. Přitom se programově respektuje konfrontace ruštiny s češtinou a současně se sleduje diferencující vliv dalších jazyků. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruského jazyka a ruské a slovanské jazykovědy a na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruštiny.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru Ruský jazyk získá velmi dobré znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému současných slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti překladatelství či v mediální oblasti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
 • projekt disertační práce
 • jazykové předpoklady.
 • Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece
 • Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.