Ruský jazyk

Jazyk – klíč ke kultuře.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Ruský jazyk je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jazykovědné rusistiky. Ti budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště na poli jazykovědné rusistiky, které je orientováno na řešení dvou hlavních úkolů: 1) výzkum vývojových tendencí jazykového systému ruštiny, jehož cílem je zachytit a popsat změny v systému z pohledu synchronního a diachronního při uplatnění hledisek lingvokulturologických, sociolingvistických a psycholingvistických (kognitivních), 2) výzkum současné ruské věty z hlediska komunikativně pragmatického, tj. popis vztahu komunikativních funkcí a výpovědních forem. Přitom se programově respektuje konfrontace ruštiny s češtinou a současně se sleduje diferencující vliv dalších jazyků. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruského jazyka a ruské a slovanské jazykovědy a na vysokých školách;
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruštiny.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru Ruský jazyk získá velmi dobré znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému současných slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti překladatelství či v mediální oblasti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.