Ruský jazyk

Jazyk – klíč ke kultuře.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Ruský jazyk je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jazykovědné rusistiky. Ti budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště na poli jazykovědné rusistiky, které je orientováno na řešení dvou hlavních úkolů: 1) výzkum vývojových tendencí jazykového systému ruštiny, jehož cílem je zachytit a popsat změny v systému z pohledu synchronního a diachronního při uplatnění hledisek lingvokulturologických, sociolingvistických a psycholingvistických (kognitivních), 2) výzkum současné ruské věty z hlediska komunikativně pragmatického, tj. popis vztahu komunikativních funkcí a výpovědních forem. Přitom se programově respektuje konfrontace ruštiny s češtinou a současně se sleduje diferencující vliv dalších jazyků. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruského jazyka a ruské a slovanské jazykovědy a na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruštiny.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru Ruský jazyk získá velmi dobré znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému současných slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti překladatelství či v mediální oblasti.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium;
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru;
 • projekt disertační práce;
 • jazykové předpoklady.
 • Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Hodnotí se projekt disertační práce (max. 40 bodů), motivace (max. 25 bodů), odborná připravenost (35 bodů).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.