Teorie a dějiny slovanských literatur

Literatura – základní nástroj k poznání jiných národů a kultur.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru je systematická příprava vysoce kvalifikovaných odborníků na samostatnou tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oborech bulharská literatura, makedonská literatura, srbská literatura, chorvatská literatura, slovinská literatura, slovenská literatura nebo ukrajinská literatura, resp. srovnávací studium slovanských literatur (výběr závisí na zaměření doktoranda), tak, aby mohli docílit profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti teorie a dějin literatur, případně v podobně zaměřených vědeckých, ale také kulturních institucích.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a teorie a dějin slovanských literatur a vychází z tradic brněnské komparatistické školy, které obohacuje prvky komunikativní estetiky a hermeneutiky. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti obecné teorie literatury a komparativního zkoumání slovanských literatur v jejich historickém vývoji i současných trendech;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky teorie literatury, dějin jednotlivých národních slovanských literatur, resp. jejich komparace;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku literárněvědných disciplín, resp. pro výuku konkrétní slovanské literatury;
 • psát a publikovat populárněvědné materiály a recenze do literárních časopisů a kulturních příloh novin.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Teorie a dějiny slovanských literatur:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru získá velmi dobré znalosti z dějin filozofie, srovnávací a obecné literárněvědné problematiky, dokonalý přehled vývoje studované literatury v komparativní šíři a kulturních i historických souvislostech a prohloubí si svoji znalost slovanských jazyků adekvátních ke studovaným literaturám a znalost minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol humanitního zaměření nebo vědeckých pracovištích akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti obecné teorie literatury a dějin literatur. Může se stát i vysoce kvalifikovaným kulturním redaktorem či pracovníkem v oblasti kultury, překladatelství apod. Jeho obecný historický a kulturní rozhled mu umožní pracovat také v diplomacii apod.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.