Teorie a dějiny slovanských literatur

Literatura – základní nástroj k poznání jiných národů a kultur.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru je systematická příprava vysoce kvalifikovaných odborníků na samostatnou tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oborech bulharská literatura, makedonská literatura, srbská literatura, chorvatská literatura, slovinská literatura, slovenská literatura nebo ukrajinská literatura, resp. srovnávací studium slovanských literatur (výběr závisí na zaměření doktoranda), tak, aby mohli docílit profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti teorie a dějin literatur, případně v podobně zaměřených vědeckých, ale také kulturních institucích.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a teorie a dějin slovanských literatur a vychází z tradic brněnské komparatistické školy, které obohacuje prvky komunikativní estetiky a hermeneutiky. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti obecné teorie literatury a komparativního zkoumání slovanských literatur v jejich historickém vývoji i současných trendech;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky teorie literatury, dějin jednotlivých národních slovanských literatur, resp. jejich komparace;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku literárněvědných disciplín, resp. pro výuku konkrétní slovanské literatury;
 • psát a publikovat populárněvědné materiály a recenze do literárních časopisů a kulturních příloh novin.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru získá velmi dobré znalosti z dějin filozofie, srovnávací a obecné literárněvědné problematiky, dokonalý přehled vývoje studované literatury v komparativní šíři a kulturních i historických souvislostech a prohloubí si svoji znalost slovanských jazyků adekvátních ke studovaným literaturám a znalost minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol humanitního zaměření nebo vědeckých pracovištích akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti obecné teorie literatury a dějin literatur. Může se stát i vysoce kvalifikovaným kulturním redaktorem či pracovníkem v oblasti kultury, překladatelství apod. Jeho obecný historický a kulturní rozhled mu umožní pracovat také v diplomacii apod.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
 • projekt disertační práce
 • jazykové předpoklady.
 • Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

  Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/materialy-pro-uchazece
 • Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Teorie a dějiny slovanských literatur:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.