Literatury v angličtině

Popis oboru

Obor Literatury v angličtině poskytuje jak výuku v tradičních oblastech literárních studií, tak také seznámení s kontextovými, interdisciplinárními a transnacionálními přístupy k oboru. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Metodologické přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet zvolené literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu a výuky v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu, získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení

Úspěšný absolvent je schopen

 • mít celkový přehled o tradičních oblastech literární vědy (písemnictví, kritika, období, směry, žánry);
 • hlubšího vhledu do problematiky interdisciplinárních a nadnárodních přístupů (etnických, genderových, postkoloniálních, regionálních apod.);
 • specializace v jednom ze čtyř hlavních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině).

Uplatnění absolventů

Důsledné zohledňování nejnovějšího vývoje v oboru nabízí uplatnitelnost studia literatur v angličtině nejen pro budoucí literární vědce, ale poskytne také průpravu pro případné uplatnění v oblasti diplomacie a žurnalistiky a pro působení v národních, mezinárodních a nevládních organizacích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení:

 • životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Magisterská práce (v tištěné verzi).
 • Motivační dopis - motivace pro studium v doktorském programu a profesní aspirace (rozsah 2-5 stránek - dvojité řádkovaní). Dopis by měl zahrnout uchazečovu motivaci stát se studentem doktorského studia, také jeho předchozí studijní zkušenosti a jeho ambice během i po skončení studia doktorského programu, tj. z jakého důvodu chce tento program studovat, jakým způsobem chce dosažených znalostí i akademického titulu využít v budoucnu atd.)
 • Jedno doporučení (viz formulář: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2010-2011/doporuc_dopis_LAJ.doc).

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

Všechny kurzy zajišťované Katedrou anglistiky a amerikanistiky jsou vyučovány v angličtině.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.