Religionistika

Výzkum náboženství z mezioborové perspektivy.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je systematická příprava na odbornou práci v religionistice nebo spřízněných disciplínách. Studium se zaměřuje na původní a tvůrčí práci pod vedením školitele. Studenty postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání a analýzu dat či pramenných údajů až po publikaci výsledků a sepsání disertace.

Studium je organizováno na základě kreditového systému, jenž skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních pobytů či terénního výzkumu. Páteř studia tvoří čtyři doktorské semináře. V těchto seminářích studenti dokončují návrh disertačního výzkumného projektu, čtou a ve formě esejů zpracovávají náročné teoretické texty, zdokonalují se v akademickém psaní, navrhují svůj publikační projekt, seznamují se s průběhem recenzního řízení a dalšími praktickými i etickými aspekty publikační činnosti a zpracovávají disertaci. Během studia sepisují alespoň jednu recenzi na odbornou knihu vztahující se k jejich disertačnímu projektu, cvičnou, případně skutečně podanou grantovou přihlášku a odbornou studii týkající se některého z ústředních témat disertace. Rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se alespoň jedné domácí a alespoň jedné mezinárodní konference. V dalších kurzech rozšiřují a prohlubují své kompetence v oblasti teorie a metodologie a v souladu se studijním plánem absolvují další teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jejich odbornému zaměření a disertačnímu projektu. Pod dohledem školitele se podílejí na výuce bakalářských studentů a získávají tak pedagogické zkušenosti.

Doktorské studium religionistiky je určeno absolventům magisterského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména sociologie, antropologie, historie nebo psychologie, kteří chtějí pod vedením školitele rozvíjet své dovednosti a usilovat o uplatnění v akademické sféře.

K profilovým výzkumným oblastem školitelů Ústavu religionistiky FF MU patří prosociální účinek rituálů, využití analýzy sítí k výzkumu šíření náboženských inovací, nenáboženství a ateismus, náboženství Římské říše, raný judaismus a rané křesťanství, nekonformní hnutí křesťanského středověku, středověké křesťanské misie do Asie a křesťanství v Indii, islámský reformismus, vizuální kultura buddhismu, československá orientalistika ve 20. století, starověké čínské texty, japonský buddhismus, diskurzivní analýza internetových médií, terénní výzkum současné religiozity a dynamika sakralizace a odkouzlení v moderním světě.

Doktorské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity využívá zázemí Ústavu religionistiky, mezinárodně uznávaného pracoviště s nejdelší historií výuky religionistiky v České republice. Mezi srovnatelnými doktorskými programy v České republice i v zahraničí se vyznačuje především zaměřením na výrazně interdisciplinární výzkum (využití analýzy sítí a geografických informačních systémů, kognitivní věda, experimentální psychologie, historická antropologie), důrazem na přenositelné dovednosti, zapojováním studentů do týmových projektů a rozsáhlou sítí mezinárodních kontaktů v profilových výzkumných oblastech, která absolventům usnadňuje pozdější pracovní uplatnění, případně úspěch postdoktorského projektu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd;
 • propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce v humanitních a sociálních vědách;
 • užívat na pokročilé úrovni vybrané metody sběru a analýzy dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
 • navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní religionistický výzkum;
 • přesvědčivě ozřejmit teoretická východiska vlastního výzkumu;
 • zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice;
 • orientovat se v praktických i etických aspektech výzkumu a publikační činnosti;
 • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastních textů;
 • sepsat kvalitní a přínosný odborný text vyhovující mezinárodním standardům;
 • předávat získané znalosti a zkušenosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací;
 • uplatnit získané pedagogické zkušenosti a organizační dovednosti v praxi.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/relig/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nacházejí uplatnění v pedagogické a vědecké práci v religionistice a příbuzných oborech, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, v neziskových organizacích a poradenství se zaměřením na menšiny a mezikulturní překlad, ve státní správě na pozicích vyžadujících kulturní přehled a odborně podložené rozhodování, ve školství, ve sdělovacích prostředcích a v překladatelství společenskovědní a humanitní literatury.

Zaměstnavatelům v akademické sféře mohou nabídnout výborný přehled o oboru religionistiky a aktuálním dění v teorii a metodologii oboru na mezinárodní úrovni, mezioborové uvažování, důraz na teoretickou podloženost a empirickou přesnost výzkumu a zkušenosti s výzkumem, výukou, publikační činností a přípravou grantových přihlášek a projektů.

Ostatním zaměstnavatelům mohou nabídnout analytické dovednosti, mezikulturní rozhled, schopnost práce na náročných a dlouhodobých projektech, samostatné a kritické myšlení a dovednost připravovat kvalitní podklady k odborně zakotvenému rozhodování.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis (včetně soupisu publikační činnosti);
 • projekt disertační práce (vypracovaný na formuláři https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/urelig/formulare/projekt-formular.docx?info).
 • Podklady pro přijímací řízení ve formátu DOCX nebo PDF je třeba dodat e-mailem na Ústav religionistiky (religion@phil.muni.cz)ve formátu doc(x) a zároveň na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce a proběhne distančně formou videokonference přes aplikaci Zoom.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.