Novořecký jazyk a literatura

Řecko není jen moře.

Popis oboru

Hlavním cílem doktorského studia Novořeckého jazyka a literatury je samostatná a systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oblasti novořeckých studií. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce. Student má možnost zvolit si profilaci literární (byzantská/moderní řecká literatura), či jazykovou (byzantská/moderní řečtina).

Úspěšný absolvent je schopen

  • systematického pochopení a zvládnutí metodologie příslušné dílčí disciplíny novořeckých studií s přesahem do příbuzných oborů;
  • koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a obohatit dosavadní vědění o zvoleném tématu původním výzkumem;
  • samostatně vyvíjet badatelskou činnost, včetně sebereflexe;
  • vytvořit rozsáhlejší dílo ze zvolené oblasti výzkumu, které přispívá k rozšíření hranic poznání v daném oboru;
  • prezentovat a obhájit výsledky svého vlastního výzkumu na mezinárodním fóru;
  • interpretovat a samostatně kriticky posoudit odbornou literaturu české i zahraniční provenience.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru Novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Zejména jsou kvalifikováni pro práci v oboru, především pro vědecko-pedagogickou činnost na vysokých školách a jiných vědeckých institucích (např. Akademie věd ČR).

Uplatnění najdou také v uměleckém i komerčním překladatelství, tlumočení, v cestovním ruchu a na pozicích vyžadujících výbornou znalost řečtiny (diplomacie, orgány Evropské unie, komerční sektor, např. bankovnictví).

V neposlední řadě jsou připraveni na profese humanitního zaměření, vyžadující samostatné a kritické myšlení (knižní nakladatelství, média atd.).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

http://www.phil.muni.cz/wuks

https://www.facebook.com/uksbrno

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.