Novořecký jazyk a literatura

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu." Odysseas Elytis

Popis oboru

Hlavním cílem doktorského studia Novořeckého jazyka a literatury je samostatná a systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oblasti novořeckých studií. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce. Student má možnost zvolit si profilaci literární (byzantská/moderní řecká literatura), či jazykovou (byzantská/moderní řečtina).

Úspěšný absolvent je schopen

 • systematického pochopení a zvládnutí metodologie příslušné dílčí disciplíny novořeckých studií s přesahem do příbuzných oborů;
 • koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a obohatit dosavadní vědění o zvoleném tématu původním výzkumem;
 • samostatně vyvíjet badatelskou činnost, včetně sebereflexe;
 • vytvořit rozsáhlejší dílo ze zvolené oblasti výzkumu, které přispívá k rozšíření hranic poznání v daném oboru;
 • prezentovat a obhájit výsledky svého vlastního výzkumu na mezinárodním fóru;
 • interpretovat a samostatně kriticky posoudit odbornou literaturu české i zahraniční provenience.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru Novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Zejména jsou kvalifikováni pro práci v oboru, především pro vědecko-pedagogickou činnost na vysokých školách a jiných vědeckých institucích (např. Akademie věd ČR).

Uplatnění najdou také v uměleckém i komerčním překladatelství, tlumočení, v cestovním ruchu a na pozicích vyžadujících výbornou znalost řečtiny (diplomacie, orgány Evropské unie, komerční sektor, např. bankovnictví).

V neposlední řadě jsou připraveni na profese humanitního zaměření, vyžadující samostatné a kritické myšlení (knižní nakladatelství, média atd.).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

  Informace o přijímacím řízení do doktorského studia: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

http://www.phil.muni.cz/wuks

https://www.facebook.com/uksbrno

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.