Teorie a dějiny vědy

Rozumět, být přesvědčivý a svědčit vědě.

Popis oboru

Posláním je rozvíjení a rozšiřování komplexních poznatků o vědě, jako dosud nejúspěšnější formě poznání, která se opírá o relevantní fakta a využívá efektivní metody. Cílem je prohloubení systematického porozumění základním otázkám v oblastech teorie vědy, metodologie věd, filozofie vědy a dějin humanitních a přírodních věd. Obor je zaměřen na mapování základních dějinných trajektorií vývoje vědy a vědeckého poznání, pochopení kontextu, historických obratů a změn vědeckých paradigmat. Studium vede k pochopení základních konceptů vědy – kauzality, determinismu, evidence, idealizaci, modelování, observaci, pravděpodobnosti. Dále rozvíjí znalosti o struktuře teorií, vědeckých metodách, induktivismu, hranicích falzifikacionismu, schopnostech predikce a explanace, konfirmaci, esencialismu či inferenci k nejlepšímu vysvětlení. Koncepce studia akcentuje pojetí vědy jako společenské instituce a roli etiky vědy a hodnot ve vědě. Součástí oborového curricula jsou specializované přednášky týkající se myšlenkových experimentů, roli a aplikaci logiky v oblasti vědy a filozofie vědy, historie speciálních přírodních věd.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět a vysvětlit, v čem spočívají zásadní problémy teorie, dějin a filozofie vědy;
  • samostatně identifikovat a kriticky analyzovat klíčové problémy z oblasti teorie, metodologie a dějin vědy a prezentovat je tuzemské, mezinárodní odborné i laické veřejnosti;
  • vést kritickou polemiku s pseudo- a paravědeckými stanovisky;
  • popsat a objasnit základní trajektorie vývoje teorie a dějin vědy v historii a současnosti;
  • samostatné vědecké práce ve zvoleném oboru;
  • identifikovat a kontextualizovat v dějinách vědy období, v nichž docházelo ke změnám základních paradigmat, historickým obratům a zasadit příslušné změny do sociokultuního kontextu.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích sociálně vědného a humanitně vědného zaměření. Uplatnění mohou nalézt v oblastech vyžadujících kritické, metodologické a systematické myšlení, dále v institucích zaměřujících se na popularizaci a komunikaci vědy nebo v médiích. Získané dovednosti a kompetence mohou využít při ediční a redakční práci v odborných časopisech, nakladatelstvích a rovněž při výuce na vzdělávacích institutech.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce
  • motivační dopis, ve kterém uchazeče uvede, proč chce studovat obor Teorie a dějiny vědy a proč si zvolil katedru Filozofie FF MU

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů).

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/

Důležité informace o přijímacím řízení do doktorského studia:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/obory/doktorske/doktorske-studium-teorie-a-dejiny-vedy/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.