Filologicko-areálová studia

Poznávat východní, střední a jihovýchodní Evropu v širších souvislostech.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti filologických a areálových studií, kteří budou schopni propojovat různé oblasti na základě areálového principu a srovnávací typologie textů a nacházet styčné plochy v důsledku vzájemného prolnutí sociálních a filologických věd. V areálových studiích se spojují sociálněvědní hlediska (např. historické, politologické aj.) s hledisky jazykovými, literárními a obecně kulturními, a to na základě srovnávací typologie uměleckých, publicistických a odborných textů. Propojení a průnik filologické a sociální vědy má umožňovat nové pohledy jak na jazyk a literaturu, tak na jednotlivé sociální vědy. Slavistika a slovanská filologie jsou typicky areálovým oborem (smíšené slovansko-neslovanské areály střední a východní Evropy a Balkánu) a jeho problematika tvoří obsahové jádro oboru s pozadím dalších evropských jazykových a kulturně politických areálů.

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti filologicko-areálových studií (se zaměřením na zvolený areál);
 • aplikovat hlubší znalosti zvolených dominantních areálů, dobře se orientovat v kulturních souvislostech a v širších literárních, jazykových, kulturních evropských (slovanských) areálů;
 • komunikovat minimálně ve dvou evropských jazycích ze dvou různých evropských areálů;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky kultury evropských (slovanských) areálů, resp. konkrétního areálu na vysokých školách.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Filologicko-areálová studia:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského oboru je kvalifikovaným a kompetentním znalcem problematiky filologicko-areálových studií jak v její obecné poloze, tak v okruhu jednoho nebo více kulturních areálů, např. střední Evropy, Balkánu, východní Evropy. Je připraven na výkon středních a vyšších funkcí ve veřejné správě, školství, včetně vysokého, kultuře, AV ČR, zahraniční službě, může se uplatnit v politických funkcích blízkých problematice vnitřní, zahraniční, školské a kulturní politiky státu, jakož i ve středních a vyšších manažerských pozicích. Je odborníkem na problematiku menšinových kultur, multikulturalismu, kulturní komparatistiky. Absolvent se může flexibilně uplatnit – díky své široké vědecké kvalifikaci – v řadě pozic: vysokoškolský/středoškolský učitel, vědec, pracovník vědeckých institucí, např. AV ČR, vyšší pozice v státní a veřejné správě, vysoce kvalifikovaný odborník v kultuře, školství, zahraniční službě, v středních a vyšších manažerských postech ve firmách obchodujících se zahraničím.

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce;
 • motivační dopis.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium;
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru;
 • projekt disertační práce;
 • jazykové předpoklady.
 • Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Hodnotí se projekt disertační práce (max. 40 bodů), motivace (max. 25 bodů), odborná připravenost (35 bodů).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.