Teorie vyprávění

Příběh příběhu.

Popis oboru

Teorie vyprávění se svými systémy a strategiemi dnes představuje především metodologické zázemí pro širokou množinu teoretických i praktických přístupů ke zkoumání vyprávění. Původně etablovaná na území literatury se vedle toho teorie vyprávění rozšířila do nejrůznějších vědních odvětví – od uměnověd, přes vědy historické a společenské, až po vědy o člověku. Specifika bádání v jednotlivých odvětvích a řešení konkrétních problémů se projevují na dynamickém vývoji celé teoretické disciplíny. Teorie vyprávění se tak pěstuje nejenom napříč vědami a disciplínami, ale zároveň zásadním způsobem rozšiřuje rozsah své působnosti – důraz na specifika vyprávění ve spojení s konkrétním médiem tak zakládá důsledně intermediální podstatu tohoto teoretického přístupu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Identifikovat nejdůležitější naratologické pojmy a koncepce.
 • Aplikovat tyto pojmy a koncepce na analýzy konkrétních narativních děl.
 • Kriticky porovnávat základní naratologické koncepty a strategie, nepříč přístupy a médii.
 • Nahlédnout vývoj naratologických zkoumání.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorskeho programu budou schopni aplikovat nabyté vědomosti a vědomosti v různých teoretických i praktických vědních odvětvích - všede tam, kde bude zřetelná afiliace s vyprávěním a jeho teorií, jako jsou uměnovědy a lingivistika na jedné straně, a psychologie, sociologie či vědy o člověku na straně druhé.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • projekt disertační práce
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 80 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky: http://www.phil.muni.cz/jazyk/

  Informace o přijímacím řízení do doktorského studia: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/jazyk/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.