Teorie vyprávění

Příběh příběhu.

Popis oboru

Teorie vyprávění se svými systémy a strategiemi dnes představuje především metodologické zázemí pro širokou množinu teoretických i praktických přístupů ke zkoumání vyprávění. Původně etablovaná na území literatury se vedle toho teorie vyprávění rozšířila do nejrůznějších vědních odvětví – od uměnověd, přes vědy historické a společenské, až po vědy o člověku. Specifika bádání v jednotlivých odvětvích a řešení konkrétních problémů se projevují na dynamickém vývoji celé teoretické disciplíny. Teorie vyprávění se tak pěstuje nejenom napříč vědami a disciplínami, ale zároveň zásadním způsobem rozšiřuje rozsah své působnosti – důraz na specifika vyprávění ve spojení s konkrétním médiem tak zakládá důsledně intermediální podstatu tohoto teoretického přístupu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Identifikovat nejdůležitější naratologické pojmy a koncepce.
  • Aplikovat tyto pojmy a koncepce na analýzy konkrétních narativních děl.
  • Kriticky porovnávat základní naratologické koncepty a strategie, nepříč přístupy a médii.
  • Nahlédnout vývoj naratologických zkoumání.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorskeho programu budou schopni aplikovat nabyté vědomosti a vědomosti v různých teoretických i praktických vědních odvětvích - všede tam, kde bude zřetelná afiliace s vyprávěním a jeho teorií, jako jsou uměnovědy a lingivistika na jedné straně, a psychologie, sociologie či vědy o člověku na straně druhé.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/jazyk/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.