Aesthetics and Culture Studies

"Poznávání umělecké nejvyšší je poznání lidské." T. G. Masaryk

Podat přihlášku

Ph.D. Studies in English 2020/2021 - Spring 2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 31. 10. 2020

Co se naučíte

Cílem doktorského studia programu estetika a kulturní studia je příprava absolventů na funkce v akademické i neakademické sféře, všude tam, kde je vyžadována vyšší kvalifikace v oblasti umění, kultury a médií. Těmito oblastmi jsou i vyšší vzdělávání, řízení kulturních a mediálních institucí, digitální průmysl, politická a sociální oblast, nová média, ale i film, divadlo, literatura aj. Neboť kromě osvojených odborných znalostí, získal absolvent studia i analytické a tvůrčí schopnosti při řešení rozmanitých problémů praxe aplikací teoretických přístupů studia umění a kultury z diachronních i synchronních hledisek v kontextu historickém i současném. Navíc se absolvent zdokonalil i v předávání poznatků během své aktivní účasti na výuce v nižších stupních akademického studia pod dohledem odborníků a školitelů, čímž získal zkušenost vysokoškolského pedagoga.

Praxe

Povinnou součástí doktorského studijního programu je individuální praxe v domácích kulturních institucích, dále zahraniční praxe v min. rozsahu 1 měsíce a pedagogická praxe s odbornou supervizí v rozsahu 1 semestru.

Chcete vědět víc?

Další informace na: http://www.phil.muni.cz/estetika/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu. Absolvent se dále uplatní v akademické i neakademické sféře všude tam, kde je vyžadována vyšší kvalifikace, včetně řízení kulturních a mediálních institucí, digitálním průmyslu, politické a sociální oblasti, v nových médiích, ale kompetenčních orgánech filmu, divadla, literatury, festivalu aj.

Termíny

1. 7. – 31. 10. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Ivana Vašinová

Konzultant programu

e‑mail: