Digitální kultura a kreativní průmysly

Kreativita je nejvyšší forma svobody.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Posláním čtyřletého doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly (dále DKKP) je příprava vědeckovýzkumných pracovníků pro vzdělávací a kulturní instituce, zaměřené na výzkum důsledků a příležitostí spojených s rozšířením digitálních a síťových technologií s důrazem na potenciál jejich kreativního využití v umění a v aplikační sféře tzv. kreativních průmyslů. Cílem je vychovávat špičkové odborníky v oborech umění nových médií, digitální kultura a management v kultuře se zaměřením na kreativní průmysly.

Doktorský studijní program DKKP je v rámci ostatních uměnovědných doktorských programů unikátní, neboť jako jediný synergicky propojuje diskurzy uměnovědné, společenskovědné, technické znalosti digitálních a síťových technologií a výzkum založený na experimentálním testování možností systémů (uměleckých, kulturních, technických). Jeho vznik je reakcí na poptávku po takto vyškolených expertech v aplikační sféře stejně jako v české (a slovenské) akademické sféře.

Koncepce studia je založena na propojení teoretického výzkumu a kreativní praxe (umělecké, designérské, kurátorské, produkční) pojaté jako specifický typ základního výzkumu, nezbytný pro hluboké pochopení studovaných fenoménů a jejich kritickou reflexi. Důraz je položen na spolupráci s aplikační sférou (témata disertačních prací zohledňující aktuální potřeby subjektů z aplikační sféry) a na mezinárodní rozměr studia (zahraniční studijní pobyty a stáže, prezentace vědecko-výzkumných výstupů na mezinárodních fórech, speciální přednášky zahraničních expertů aj.).

Doktorský studijní program DKKP je určen pro absolventy magisterských studijních programů realizovaných na Ústavu hudební vědy FF MU: Teorie interaktivních médií (zaměření na umění nových médií a digitální kulturu); Management v kultuře (zaměření na management, marketing kulturních institucí a kreativní průmysly z hlediska státní a evropské politiky rozvoje). Je však otevřen rovněž uchazečům z řad absolventů uměnovědných studijních programů, kteří se výzkumně zaměřují na současnou vizuální a audiovizuální kulturu, na umění nových médií a na herní studia. Dále pak absolventům mediálních studií a studií nových médií a absolventům studijních programů zaměřených na management kultury a kulturních institucí.

Praxe

Studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly je nastaven tak, aby docházelo k vzájemnému ovlivňování akademické a aplikační sféry, a to s využitím různých nástrojů:

 • Výzkumná témata doktorandů a směřování studijního programu DKKP jsou průběžně konzultována s odborníky z praxe, kteří se podílejí na realizaci programu jako konzultanti i v pozicích členů oborové rady.
 • Stáže studentů doktorského studia v aplikační sféře a ve výzkumných institucích dle zaměření témat doktorských prací (např. v kulturních institucích, mediálních archivech, ve firmách z oblasti kreativních průmyslů, v organizačních týmech festivalů, a to doma i v zahraničí) jsou integrovány do studijního plánu jako povinný semestrální kurz s dotací 320 hodin. Cílem je usnadnění přechodu absolventů do praxe v neakademickém prostředí.
 • Doktorandi jsou zapojováni do výzkumných projektů, publikační činnosti, redakční práce a výuky, aby byli připraveni na akademickou profesní dráhu.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou připraveni na vědecké kariéry v akademických institucích, na uplatnění v kulturních institucích, jejichž činnost zahrnuje výzkum a prezentaci umění nových médií či fenoménů digitální kultury, a ve firmách působících v oblastech kreativních průmyslů, jež disponují výzkumným zázemím.

Absolventi doktorského studijního programu DKKP mohou získané znalosti uplatnit ve výzkumných ústavech, jako vysokoškolští učitelé a pod. Jsou oprávněni vykonávat nezávislé vědecké a výzkumné činnosti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou schopni provádět jakoukoli činnost související s vědeckou prací, tj. zabývat se koncepčními otázkami, vědeckými a organizačními činnostmi a výukou.

Absolventi najdou uplatnění:

 • V akademických a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • V galeriích, jako kurátoři výstav a autoři výstavních koncepcí;
 • V muzeích a archivech umění nových médií, jako experti na umění nových médií a možnosti jeho archivace a zprostředkování;
 • Jako dramaturgové a ředitelé festivalů umění nových médií;
 • V oblasti kreativních průmyslů: zejména v oboru herní design a marketing;
 • Ve státních institucích definujících politiku rozvoje kreativních průmyslů a inovací podpořených užíváním digitálních technologií.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2021)

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském stupni daného nebo příbuzného programu.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Termín zasedání přijímací komise: 21. června 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • Výzkumný záměr projektu disertační práce: Doporučená struktura: 1) Popis teoretických východisek; 2) Formulace výzkumného problému; 3) Výčet z něj plynoucích výzkumných cílů; 4) Návrh adekvátních výzkumných metod; 5) Seznam základní literatury. Rozsah: 6 až 10 normostran.
 • Strukturovaný odborný životopis, včetně seznamu publikací či jiných tvůrčích aktivit relevantních pro posouzení odborné způsobilosti uchazeče k doktorskému studiu.
 • Potvrzení o znalosti angličtiny na úrovni B2 evropské klasifikace (výpis z IS MU či jiný dokument).
 • Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Přijímací řízení má distanční formu. Pro letošní rok je ústní pohovor zrušen. Přijímací komise rozhodne na základě uchazeči dodaných podkladů na uzavřeném zasedání dne 21. 6. 2021. Zároveň by však měli být uchazeči v den zasedání přijímací komise 21. 6. 2021 připraveni na telefonu od cca 11:00 do 14:00 h. Pozvánku na přijímací zkoušku s uvedeným termínem přijímací zkoušky obdrží uchazeči do své e-přihlášky.

 • Uchazeč v rámci ústního pohovoru představí výzkumný záměr, který chce ve své disertační práci zpracovat, a následně je o něm vedena rozprava, v níž má prokázat odbornou připravenost a motivaci k doktorskému studiu. Při hodnocení je přihlíženo rovněž k tomu, zda výzkumný záměr je v souladu s odborným zaměřením školitelů příslušného programu a s výzkumným zaměřením pracoviště. Podklad: Výzkumný záměr disertační práce (rozsah 6 až 10 normostran).
 • Diskutována je dosavadní odborná a tvůrčí činnost uchazeče. Podklad: strukturovaný odborný životopis, seznam publikací a jiných aktivit relevantních pro posouzení odborné způsobilosti uchazeče k doktorskému studiu.
 • Prověřena je znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 evropské klasifikace. Podklad: Výpis z IS MU prokazující absolvování předmětu Cizí jazyk na požadované úrovni nebo jiný doklad.

  Zkušební komise: Pro přijímací zkoušku je vytvořena zkušební komise, která se skládá z předsedy a minimálně dvou dalších členů oborové rady. U přijímací zkoušky bude s uchazečem primárně diskutován návrh projektu disertační práce; dále budou formou pohovoru zjišťovány jeho teoretické a metodologické znalosti, které se k projektu vážou; uchazeč bude mít příležitost komentovat předložený odborný životopis.

Kritéria hodnocení

Uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro přijetí do studia je 70. Kandidát je hodnocen v těchto oblastech:

 • Projekt disertační práce (max. 50 bodů);
 • Odborná připravenost (max. 25 bodů);
 • Motivace ke studiu a soulad výzkumného projektu s odborným zaměřením pracoviště (max. 25 bodů).
 • O výsledku přijímacího řízení je posluchač informován písemně.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Digitální kultura a kreativní průmysly? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.