Digitální kultura a kreativní průmysly

Kreativita je nejvyšší forma svobody.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Posláním čtyřletého doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly (dále DKKP) je příprava vědeckovýzkumných pracovníků pro vzdělávací a kulturní instituce, zaměřené na výzkum důsledků a příležitostí spojených s rozšířením digitálních a síťových technologií s důrazem na potenciál jejich kreativního využití v umění a v aplikační sféře tzv. kreativních průmyslů. Cílem je vychovávat špičkové odborníky v oborech umění nových médií, digitální kultura a management v kultuře se zaměřením na kreativní průmysly.

Doktorský studijní program DKKP je v rámci ostatních uměnovědných doktorských programů unikátní, neboť jako jediný synergicky propojuje diskurzy uměnovědné, společenskovědné, technické znalosti digitálních a síťových technologií a výzkum založený na experimentálním testování možností systémů (uměleckých, kulturních, technických). Jeho vznik je reakcí na poptávku po takto vyškolených expertech v aplikační sféře stejně jako v české (a slovenské) akademické sféře.

Koncepce studia je založena na propojení teoretického výzkumu a kreativní praxe (umělecké, designérské, kurátorské, produkční) pojaté jako specifický typ základního výzkumu, nezbytný pro hluboké pochopení studovaných fenoménů a jejich kritickou reflexi. Důraz je položen na spolupráci s aplikační sférou (témata disertačních prací zohledňující aktuální potřeby subjektů z aplikační sféry) a na mezinárodní rozměr studia (zahraniční studijní pobyty a stáže, prezentace vědecko-výzkumných výstupů na mezinárodních fórech, speciální přednášky zahraničních expertů aj.).

Doktorský studijní program DKKP je určen pro absolventy magisterských studijních programů realizovaných na Ústavu hudební vědy FF MU: Teorie interaktivních médií (zaměření na umění nových médií a digitální kulturu); Management v kultuře (zaměření na management, marketing kulturních institucí a kreativní průmysly z hlediska státní a evropské politiky rozvoje). Je však otevřen rovněž uchazečům z řad absolventů uměnovědných studijních programů, kteří se výzkumně zaměřují na současnou vizuální a audiovizuální kulturu, na umění nových médií a na herní studia. Dále pak absolventům mediálních studií a studií nových médií a absolventům studijních programů zaměřených na management kultury a kulturních institucí.

Praxe

Studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly je nastaven tak, aby docházelo k vzájemnému ovlivňování akademické a aplikační sféry, a to s využitím různých nástrojů:

 • Výzkumná témata doktorandů a směřování studijního programu DKKP jsou průběžně konzultována s odborníky z praxe, kteří se podílejí na realizaci programu jako konzultanti i v pozicích členů oborové rady.
 • Stáže studentů doktorského studia v aplikační sféře a ve výzkumných institucích dle zaměření témat doktorských prací (např. v kulturních institucích, mediálních archivech, ve firmách z oblasti kreativních průmyslů, v organizačních týmech festivalů, a to doma i v zahraničí) jsou integrovány do studijního plánu jako povinný semestrální kurz s dotací 320 hodin. Cílem je usnadnění přechodu absolventů do praxe v neakademickém prostředí.
 • Doktorandi jsou zapojováni do výzkumných projektů, publikační činnosti, redakční práce a výuky, aby byli připraveni na akademickou profesní dráhu.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou připraveni na vědecké kariéry v akademických institucích, na uplatnění v kulturních institucích, jejichž činnost zahrnuje výzkum a prezentaci umění nových médií či fenoménů digitální kultury, a ve firmách působících v oblastech kreativních průmyslů, jež disponují výzkumným zázemím.

Absolventi doktorského studijního programu DKKP mohou získané znalosti uplatnit ve výzkumných ústavech, jako vysokoškolští učitelé a pod. Jsou oprávněni vykonávat nezávislé vědecké a výzkumné činnosti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou schopni provádět jakoukoli činnost související s vědeckou prací, tj. zabývat se koncepčními otázkami, vědeckými a organizačními činnostmi a výukou.

Absolventi najdou uplatnění:

 • V akademických a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • V galeriích, jako kurátoři výstav a autoři výstavních koncepcí;
 • V muzeích a archivech umění nových médií, jako experti na umění nových médií a možnosti jeho archivace a zprostředkování;
 • Jako dramaturgové a ředitelé festivalů umění nových médií;
 • V oblasti kreativních průmyslů: zejména v oboru herní design a marketing;
 • Ve státních institucích definujících politiku rozvoje kreativních průmyslů a inovací podpořených užíváním digitálních technologií.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském stupni daného nebo příbuzného programu.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • Výzkumný záměr projektu disertační práce: Doporučená struktura: 1) Popis teoretických východisek; 2) Formulace výzkumného problému; 3) Výčet z něj plynoucích výzkumných cílů; 4) Návrh adekvátních výzkumných metod; 5) Seznam základní literatury. Rozsah: 6 až 10 normostran.
 • Strukturovaný odborný životopis, včetně seznamu publikací či jiných tvůrčích aktivit relevantních pro posouzení odborné způsobilosti uchazeče k doktorskému studiu.
 • Potvrzení o znalosti angličtiny na úrovni B2 evropské klasifikace (výpis z IS MU či jiný dokument.
 • Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Přijímací řízení má distanční formu. Pro letošní rok je ústní pohovor zrušen. Přijímací komise rozhodne na základě uchazeči dodaných podkladů na uzavřeném zasedání. Zároveň by však měli být uchazeči v den zkoušky připraveni na telefonu od cca 11:30 do 14:00 h. Pozvánku na přijímací zkoušku s uvedeným termínem přijímací zkoušky obdrží uchazeči do své e-přihlášky.

 • Uchazeč v rámci ústního pohovoru představí výzkumný záměr, který chce ve své disertační práci zpracovat, a následně je o něm vedena rozprava, v níž má prokázat odbornou připravenost a motivaci k doktorskému studiu. Při hodnocení je přihlíženo rovněž k tomu, zda výzkumný záměr je v souladu s odborným zaměřením školitelů příslušného programu a s výzkumným zaměřením pracoviště. Podklad: Výzkumný záměr disertační práce (rozsah 6 až 10 normostran).
 • Diskutována je dosavadní odborná a tvůrčí činnost uchazeče. Podklad: strukturovaný odborný životopis, seznam publikací a jiných aktivit relevantních pro posouzení odborné způsobilosti uchazeče k doktorskému studiu.
 • Prověřena je znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 evropské klasifikace. Podklad: Výpis z IS MU prokazující absolvování předmětu Cizí jazyk na požadované úrovni nebo jiný doklad.

  Zkušební komise: Pro přijímací zkoušku je vytvořena zkušební komise, která se skládá z předsedy a minimálně dvou dalších členů oborové rady. U přijímací zkoušky bude s uchazečem primárně diskutován návrh projektu disertační práce; dále budou formou pohovoru zjišťovány jeho teoretické a metodologické znalosti, které se k projektu vážou; uchazeč bude mít příležitost komentovat předložený odborný životopis.

Kritéria hodnocení

Uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro přijetí do studia je 70. Kandidát je hodnocen v těchto oblastech:

 • Projekt disertační práce (max. 50 bodů);
 • Odborná připravenost (max. 25 bodů);
 • Motivace ke studiu a soulad výzkumného projektu s odborným zaměřením pracoviště (max. 25 bodů).
 • O výsledku přijímacího řízení je posluchač informován písemně.


Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Digitální kultura a kreativní průmysly? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.