Překladatelství francouzského jazyka

Jazyk a kultura: brány do světa.

Popis oboru

Cílem studia Překladatelství je připravovat vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Studium je zaměřeno zejména na teoretické a praktické aspekty literárního a odborného překladu z francouzštiny do češtiny. Jádrem programu jsou kromě překladatelských seminářů rovněž kurzy teorie a dějin překladu a také francouzské a české lingvistiky, stylistiky a literární vědy.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem ke kurzům z oblasti propedeutiky tlumočení a překladu, historie a sociologie překladu, reálií, historie a kultury dalších frankofonních zemí, ale i společných romanistických kurzů týkajících se metodologie výzkumu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině i mateřském jazyce na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a francouzském jazyce;
  • aplikovat teoretické vědomosti z oblasti překladu z francouzského i do francouzského jazyka;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích při překládání a tlumočení mezi francouzským a českým jazykem;
  • využít překladatelské a tlumočnické dovednosti i teoretické znalosti týkající se etiky překladatelského a tlumočnického povolání.

Uplatnění absolventů

Kvalifikace absolventa odpovídá kvalifikačnímu požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatní jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo evropských institucích.

Absolvent získá jazykové, odborné a technické znalosti pro kvalifikovanou překladatelskou činnost v oblasti odborného, administrativního i uměleckého překladu, je vybaven společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Francii a frankofonních zemích a o úloze překladu v administrativě EU.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství francouzského jazyka

Přijímací zkouška

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018 (FF MU)

Termín pro podání přihlášky: 10. července 2018 – 10. srpna 2018

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům všech bakalářských oborů.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří znalost francouzského jazyka na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce, výbornou znalost českého jazyka a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška probíhá bez použití slovníků a trvá 90 minut.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur:http://romanistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.