Překladatelství německého jazyka

Popis oboru

Cílem studia Překladatelství němčiny je připravovat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi. Studium je zaměřeno na teoretické a praktické aspekty překladu, primárně ve směru z němčiny do čeština. Důraz je kladen na věcný (neliterární) překlad. Základní povinné předměty jsou věnovány teorii překladu, překladatelské praxi, jazykovědě němčiny a češtiny. Nabízené výběrové předměty zahrnují specifické oblasti překladatelské práce a související problémy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kompetentně používat němčinu v písemném i ústním projevu s hlavním důrazem na překládání;
  • uplatnit teoretické vědomosti i praktické dovednosti z oblasti překladu z německého i do německého jazyka;
  • samostatně kriticky pracovat s jazykem při zohlednění specifik interkulturní komunikace;
  • využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní překladatelé a poskytovat i další konzultační služby spjaté s psanou i mluvenou interkulturní komunikací vázanou na německy mluvící prostředí. Rovněž se mohou uplatnit v podnicích či institucích na různých pozicích vyžadujících pokročilé znalosti němčiny, překladatelské a komunikativní dovednosti a schopnost samostatné kritické a analytické práce v jazykové oblasti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství německého jazyka

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test s překladem z češtiny do němčiny. Typy otázek: 1. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 2. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku. 3. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky: http://ugnn.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.