Překladatelství ruského jazyka

Překlad – most mezi národy a kulturami.

Popis oboru

Cílem studia magisterského oboru Překladatelství ruského jazyka je připravit vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství, kteří se mohou uplatnit jednak přímo jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi a dále také jako pracovníci národních a evropských institucí. Absolvent magisterského studia by měl mít především vynikající jazykové znalosti jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce (úroveň C2 dle Evropského rámce), dále pak odborné znalosti získané buď v rámci předchozího bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura, nebo během studia překladatelství, v rozsahu potřebném pro výkon povolání, technické znalosti, nezbytné pro efektivní překladatelskou práci, znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti, tzv. translatologické minimum, tedy základní teoretické a praktické znalosti spojené s profesí překladatele a jeho každodenní prací.

Vedle teoretických předmětů hrají velmi důležitou roli prakticky orientované semináře. Práce v menších skupinách umožňuje poskytnout studentům zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů. Výuka v seminářích v maximální možné míře probíhá prakticky a s využitím autentických aktuálních textů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět netriviálnímu uměleckému nebo věcnému textu a provést jeho textovou a stylistickou analýzu;
  • adekvátně, ve vysoké kvalitě a v přiměřené lhůtě přeložit libovolný ruský text do češtiny;
  • pro docílení optimálního překladu efektivně využívat studiem nabyté odborné, technické, věcné a estetické znalosti a dovednosti;
  • při překládání efektivně využívat dostupné aktuální překladatelské nástroje a pomůcky;
  • provést kritickou revizi a jazykovou korekturu cizího překladu uměleckého nebo věcného textu.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jednak přímo jako profesionální překladatelé věcných (odborných či publicistických) textů z ruštiny, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi, i jako pracovníci národních a evropských institucí.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství ruského jazyka

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test, zaměřený na znalost ruštiny a češtiny, schopnost orientace v ruském a českém textu, znalost základních jazykovědných a literárněvědných pojmů, základní orientace v dějinách ruské literatury a literárněvědné teorii.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Překladatelství ruského jazyka:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=463269

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.