Překladatelství ruského jazyka

Překlad – most mezi národy a kulturami.

Popis oboru

Cílem studia magisterského oboru Překladatelství ruského jazyka je připravit vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství, kteří se mohou uplatnit jednak přímo jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi a dále také jako pracovníci národních a evropských institucí. Absolvent magisterského studia by měl mít především vynikající jazykové znalosti jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce (úroveň C2 dle Evropského rámce), dále pak odborné znalosti získané buď v rámci předchozího bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura, nebo během studia překladatelství, v rozsahu potřebném pro výkon povolání, technické znalosti, nezbytné pro efektivní překladatelskou práci, znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti, tzv. translatologické minimum, tedy základní teoretické a praktické znalosti spojené s profesí překladatele a jeho každodenní prací.

Vedle teoretických předmětů hrají velmi důležitou roli prakticky orientované semináře. Práce v menších skupinách umožňuje poskytnout studentům zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů. Výuka v seminářích v maximální možné míře probíhá prakticky a s využitím autentických aktuálních textů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět netriviálnímu uměleckému nebo věcnému textu a provést jeho textovou a stylistickou analýzu;
  • adekvátně, ve vysoké kvalitě a v přiměřené lhůtě přeložit libovolný ruský text do češtiny;
  • pro docílení optimálního překladu efektivně využívat studiem nabyté odborné, technické, věcné a estetické znalosti a dovednosti;
  • při překládání efektivně využívat dostupné aktuální překladatelské nástroje a pomůcky;
  • provést kritickou revizi a jazykovou korekturu cizího překladu uměleckého nebo věcného textu.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jednak přímo jako profesionální překladatelé věcných (odborných či publicistických) textů z ruštiny, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi, i jako pracovníci národních a evropských institucí.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství ruského jazyka

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test, zaměřený na znalost ruštiny a češtiny, schopnost orientace v ruském a českém textu, znalost základních jazykovědných a literárněvědných pojmů, základní orientace v dějinách ruské literatury a literárněvědné teorii.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení

  • Maximální počet bodů: 100.
  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 %, tj. nejméně 75 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Překladatelství ruského jazyka:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=463269

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.