Andragogika

K sobě, k druhým, k profesi.

Popis oboru

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.

Obsah studia je soustředěn ke čtyřem základním oblastem:

Řízení vzdělávání

Výzkum a evaluace

Celoživotní poradenství

Didaktika vzdělávání dospělých

Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Odborně a koncepčně pracovat v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.
 • Samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity zaměřené na dospělé.
 • Ovládá adekvátní didaktické a metodické přístupy ke vzdělávání dospělých, jako jsou e-learning, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje atd.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Andragogika se uplatňují v institucích vzdělávajících dospělé coby vyučující a lektoři, v personálních odděleních podniků a v podnikovém vzdělávání coby personalisté a manažeři vzdělávání.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Andragogika

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen zejména absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru. O přijetí rozhoduje výsledek přijímací zkoušky.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle následujících tematických okruhů:

 • pedagogika jako věda; systém pedagogických disciplín, funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny, hraniční pedagogické disciplíny;
 • andragogika jako věda, systém andragogických disciplín (teoretické a praktické);
 • vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika);
 • teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální);
 • celoživotní a všeživotní učení, formální a neformální vzdělávání, informální učení;
 • vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR, školská soustava – základní charakteristika, systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce;
 • metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum, metody a techniky pedagogického výzkumu;
 • klasické (konsensuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy;
 • cíle a funkce sociální politiky, aktéři, principy a nástroje sociální politiky, sociální stát;
 • rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě, záměry a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie celoživotního učení ČR).
 • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/

  Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

  Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/materialy-pro-uchazece

Doporučená literatura

 • Beneš, Milan. Úvod do andragogiky. Praha : Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 80-7184-381-4.
 • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
 • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2002. 184 s. ISBN: 978-80-7367-327-7.
 • Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
 • Krebs, V. a kol. Sociální politika, ASPI, a.s. Praha, 2005, ISBN 80-7357-050-3.
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2006. 270 s. ISBN: 80-7184-569-8.
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8.
 • Prokop, Jiří Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha : Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 80-246-1008-6.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3.
 • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.) Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno : Masarykova univerzita. 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000. 174 s. ISBN 80-86022-71-X.
 • Další literatura podle volby uchazeče.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Odkaz na stránky katedry: https://pedagogika.phil.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.