Filologicko-areálová studia

Slovanské země v širších souvislostech.

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit znalce areálů střední a východní Evropy a Balkánu, který bude mít širší odborný slavistický základ.

Posluchači získají srovnávací filologicko-areálové vzdělání s důrazem na poznání synchronního a diachronního okruhu konkrétního kulturního areálu. Hlouběji se seznámí s širšími komparativními aspekty zkoumání jazyka a získají hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a kultur. Studium je zaměřeno především na teoretické disciplíny, zároveň se však předpokládá další rozšíření znalostí klíčových jazyků daných areálů (ruština, polština).

Úspěšný absolvent je schopen

  • ústně i písemně komunikovat na velmi dobré úrovni v jazyce klíčového areálu (ruština nebo polština);
  • odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daných evropských areálů;
  • o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát;
  • prezentovat odborný problém v písemné i ústní podobě;
  • dohledat a aplikovat informace z různých zdrojů při řešení vyvstalých problémů týkajících se kultury, literatury a jazyka studovaného areálu.

Uplatnění absolventů

Absolvent může získané znalosti využít pro činnost v kulturních institucích, flexibilní koncepce umožní i činnost v žurnalistice a v privátním podnikání na úrovni středního a nižšího managementu, stejně jako u absolventů bakalářského stupně. Na rozdíl od absolventů bakalářského studia má absolvent magisterského studia jako specialista a znalec příslušných evropských areálů větší možnosti uplatnění ve vědě, kultuře, ve sféře politiky v širokém slova smyslu. Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů v institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na řešení rozvoje a správy regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích a v médiích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filologicko-areálová studia

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný oborový test sestávající se ze dvou částí:

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí absolventům bakalářského oboru Filologicko-areálová studia, kteří byli u státní závěrečné zkoušky hodnoceni známkou A – C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení
1199

  • Celkem je možno za zkoušku získat 100 bodů.
  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 % (tj. 70 bodů ze 100).

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk a literatura:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=463563;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.