Latinský jazyk a literatura středověku

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. „Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit.“ Catonis Disticha moralia III,1

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, hudby a dějiny vědy. Zároveň však funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku. Kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku.

Magisterské studium latinského jazyka a literatury středověku umožňuje studentům seznámit se se všemi podstatnými znalostmi, jimiž ve zmíněných ohledech latinská medievistika v současnosti disponuje. Studium může být jednooborové, nebo dvouoborové.

Program se zaměřuje na středověký latinský jazyk a literaturu. Vzhledem k provázanosti středověku s předchozím vývojem v antice však využívá také znalostí klasické latiny a antické latinské literatury, kterých studenti nabývají v bakalářském studiu. Díky tomu studenti získávají přehled o hláskoslovném a morfologickém vývoji latiny od antiky do konce středověku, ovládají pozdně latinské a středověké odchylky od latinské normativní mluvnice a tzv. klasického stylu a jsou schopni komparace také v rámci literárněhistorické klasifikace a rozboru textů. Výuka dále zahrnuje předměty, které studenty seznamují s pomocnými vědami historickými a s textovou kritikou v teorii i v praxi. To vše je nutně svázáno s obecnými znalostmi z dalších společensko-kulturních věd, které se ke středověku vztahují (zejména historie, dějiny práva, filozofie, teologie, religionistika).

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit ortografické, morfologické a syntaktické zvláštnosti středověké latiny v porovnání s klasickou latinou;
 • vysvětlit, jaké faktory ovlivnily vývoj pozdně latinské a středověké slovní zásoby a vyjmenovat konkrétní příklady;
 • ukázat hlavní rysy české i evropské latinsky psané středověké literatury a poukázat na souvislosti s literaturou antickou;
 • popsat žánrovou rozmanitost a formální a obsahová specifika středověké prózy a poezie;
 • popsat filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje středověké společnosti;
 • popsat základní principy uplatňované v pomocných vědách historických (především kodikologii a paleografii) a textové kritice;
 • číst základní středověká písma;
 • číst vybrané středověké rukopisy a podílet se na přípravě jejich moderních kritických edic;
 • kriticky interpretovat vybrané latinské texty ze středověkého období;
 • překládat složitější latinské texty do češtiny a izolované věty do latiny;
 • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
 • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru disponuje širokou profesní adaptabilitou. Je rovněž připraven samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu mimo jiné umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky praxe. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Může rovněž působit jako pedagog na vysokých školách nabízejících výuku latinského jazyka a literatury; jeho znalosti se vhodně uplatní i ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. V neposlední řadě se může uplatnit jako odborný konzultant v knižních nakladatelstvích a různých médiích.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: online ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecný přehled o oboru.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Ústavu klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5.

C. Catullus. 1, 3, 8, 51.

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Latinský jazyk a literatura středověku

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.