Literatura a mezikulturní komunikace

Literatura pomáhá porozumět světu kolem nás.

Popis oboru

Studium Literatury a mezikulturní komunikace je zaměřeno na získání znalostí z oblasti dějin a teorie současné české a tzv. světové literatury, dějin současného umění a obecných kulturních paradigmat. Součástí studia je rozvíjení dovedností analyticky, interpretačně a textotvorně pracovat s českými a cizojazyčnými literárními texty včetně vytváření multimodální kompetence překladatelské a editorské.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat odborné literárněvědné, lingvistické, kulturologické a mediální znalosti a dovednosti na práci s texty;;
  • aplikovat znalosti dějin moderní české literatury i významných literatur cizojazyčných od konce 19. století do současnosti, a to v širokých uměleckých, historických a filozofických souvislostech;
  • analyzovat a interpretovat literární i mediální texty v češtině a ve vybraném cizím jazyce;
  • kriticky posoudit hodnoty textu pro rozmanité redakční zpracování pro různá média;
  • cizojazyčný text funkčně přeložit do češtiny, kompozičně a stylově zpracovat text do požadovaného tvaru určeného žánru;
  • všestranně editovat texty a textové soubory tištěných i internetových a multimediálních produktů;
  • vypracovat odborné kritické a komerční texty k literárnímu překladu (formulace překladové zakázky, sémantická analýza, kritika překladu, literární kritika, posudek, anotace, webová prezentace);
  • porozumět literárnímu textu v souvislosti s jinými druhy umění (výtvarné umění, hudba, film).

Uplatnění absolventů

V profesích, kde bude vystupovat jako specialista na dílčí problematiku kulturní a mezikulturní komunikace. Bude připraven kompetentně pracovat v pozici literárního vědce, překladatele, nakladatelského redaktora, korektora, tvůrce a správce webových a multimediálních prezentací, tvůrce a lokalizátora překladového softwaru, jako kulturní redaktor v tištěných nebo elektronických médiích, tiskový mluvčí, PR pracovník či jako lektor uměleckých a komunikačních dovedností v oblasti vzdělávání dospělých. Uplatní se rovněž v institucích státní správy jako odborný kulturní referent.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Literatura a mezikulturní komunikace

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům všech bakalářských oborů programu Filologie nebo příbuzného studijního oboru (zejm. estetika, dějiny umění, filmová věda apod.).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací řízení proběhne formou ústního pohovoru, u něhož budou prověřovány základní lingvistické a literárněvědné kompetence uchazečů. Uchazeč přitom prokáže dovednost aplikovat jazykové a literárněvědné poznatky při jazykové a literárněestetické interpretaci textu. Vyžadována bude rovněž dobrá znalost jednoho cizího jazyka (němčiny, angličtiny nebo francouzštiny), a to minimálně na úrovni B2 (certifikát není podmínkou). K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby české a světové literatury.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví:http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.