Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Pro studenty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. Pro studenty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny.

Popis oboru

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, koncipovaný jako jednooborové studium na Filozofické fakultě MU, v navazujícím magisterském stupni zajišťuje rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti jazykově orientované bohemistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka. Je určen především absolventům bakalářského stupně tohoto oboru, po vykonání přijímacího testu je však otevřen i studentům oborů příbuzných. Výuka povinných a povinně volitelných předmětů je realizována ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU a Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU. Protože cílem je vychovat odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale též s připraveností pro praxi i pro akademickou dráhu, klade se v magisterském stupni studia důraz na zapojení studentů do výzkumných úkolů obou pracovišť (podíl na projektech, účast na konferencích, publikační činnost) i do spolupráce se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu (stáže, workshopy). Akcentováno je též využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů (Erasmus+, CEEPUS). Velká pozornost je soustředěna na přípravu kvalitní diplomové práce, často zaměřené na problematiku, jejíž řešení je uplatnitelné v praxi. Vzdělávání posluchačů magisterského studia směřuje k tomu, aby absolventi disponovali dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky, kvalitní orientací v počítačových technologiích, kompetencemi pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině i schopností práce v kolektivu, a byli tak vybaveni pro dobré pracovní uplatnění.

Úspěšný absolvent je schopen

  • uplatnit komplexní odborné bohemistické a zčásti informatické vzdělání jako předpoklad k doktorskému studiu;
  • rozumět jazykovědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty a umět písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
  • pracovat s širokým okruhem domácí i zahraniční odborné literatury;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny na vysoké úrovni, využívat komunikační dovednosti pro velmi dobrý psaný i mluvený projev (s důrazem na odborný styl);
  • algoritmického popisu přirozeného jazyka;
  • využívat programovací jazyky při zpracování konkrétních úkolů.

Uplatnění absolventů

Studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika běžně získávají první pracovní zkušenosti již během studia díky brigádám a stážím ve spolupracujících společnostech. Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem a získávání informací z textu, např. Google, Seznam.cz či Moravia. U absolventů magisterského stupně je oceňována velmi dobrá znalost češtiny, praktické zkušenosti z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a kvalitní vhled do světa informačních technologií. Široké uplatnění mohou najít jak ve sféře práce s češtinou, angličtinou či dalšími jazyky (korektury, copywriting, technical writing, lokalizace), tak v IT firmách, jako je např. Red Hat (se zaměřením na programování a vývoj aplikací). Navazující magisterské studium poskytuje posluchačům hlubší znalosti studovaného oboru, širší možnosti kontaktů s aplikační sférou a mj. získání řady dalších zkušeností ze zahraničních studijních pobytů. To vše umožňuje pestřejší výběr míst na trhu práce s potenciálem uplatnění na vyšších pozicích. Nadaní studenti se zájmem o další vzdělávání získávají teoreticko-metodologické vybavení pro doktorské studium v oblasti lingvistiky i informatiky.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (o příbuznosti oborů rozhoduje vedení ÚČJ FF).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika: http://cestina.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/plin/zaver-studia

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta absolventům oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

Upozornění: Od podzimního semestru 2019 bude obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika v souladu s reorganizací studia na MU inovován (nový studijní program ponese název Počítačová lingvistika a bude mj. umožňovat kombinaci s jinými studijními programy). Posluchači nastupující do studia v jarním semestru 2019 budou o všech nových možnostech a změnách včas informováni a bude jim v případě zájmu umožněn bezproblémový přestup do inovovaného studijního programu otvíraného od podzimu 2019.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Webové stránky Ústavu českého jazyka FF MU:

http://cestina.phil.muni.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/lingvistika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.