Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res - Středomoří, náš svět v malém.

Popis oboru

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Mediteránní studia je na základě literárního dědictví postihnout kořeny evropské civilizace ve středomořském prostoru. Vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců) a věnuje se též arabským vlivům ve Středomoří. Vytváří tak předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

Studenti se mohou v rámci výběru povinných a povinně volitelných předmětů zaměřit na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu.

Důraz je kladen na osvojení jazykových kompetencí ve vybraném cizím jazyce, schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu a na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentovi umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti.

Obor je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

V rámci magisterských oborů nabízených v České republice je obor Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

Úspěšný absolvent je schopen

 • porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat v románském a/nebo novořeckém jazyce (B2 SERR) a/nebo orientovat se v jednoduchých textech v arabském jazyce (A2 SERR);
 • napsat podrobný text na širokou škálu témat v románském a/nebo novořeckém jazyce (B2 SERF) a/nebo psát texty na známá témata v arabském jazyce (A2 SERR);
 • plynule komunikovat v románském a/nebo novořeckém jazyce na aktuální téma (B2 SERR) a/nebo komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a obvyklých skutečnostech v arabském jazyce (A2 SERR);
 • podrobně popsat literární dějiny dané oblasti (novořecké, románské, arabské) a zařadit je do vzájemných souvislostí;
 • samostatně analyzovat a zhodnotit konkrétní literární díla v původních jazycích a/nebo překladech;
 • vysvětlit východiska vybraných literárních teorií a aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu.

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského studia najde uplatnění na postech odpovídajících magisterskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, informačních a vzdělávacích centrech, kulturních nadacích, s ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost také v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti médií. Díky jazykové vybavenosti a znalosti kulturních specifik dané oblasti se může uplatnit také v tržním sektoru, např. v cestovním ruchu nebo jako zprostředkovatel obchodních kontaktů se Středomořím.

Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný modul v rámci oboru (arabský, novořecký, románský) a podle oborových kombinací.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mediteránní studia

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení. V jednooborovém studiu studenti volí studium dvou modulů ze tří nabízených (novořecký, románský, arabský), v dvouoborovém studiu si studenti volí studium jednoho modulu. Studijní plán oboru se strukturou povinných předmětů je k nahlédnutí na stránkách Ústavu klasických studií FFMU (http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/katalog/).

Předmět přijímací zkoušky: Podmínkou pro přijetí do studia je prokázání znalostí vybraného románského jazyka (francouzština, italština, španělština) nebo novořečtiny na úrovni B1, která odpovídá výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií. Dále musí uchazeč o studium prokázat základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské zkoušky z Mediteránních studií (viz http://classics.phil.muni.cz/media/2999808/medbczk_okruhy-otazek.pdf).

Přijímací zkouška je ve formě písemného jazykového testu z vybraného románského jazyka nebo novořečtiny na úrovni B1 a písemné zkoušky zahrnující otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií. Uchazeč v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu (platí také pro uchazeče se zájmem o studium arabského modulu, předchozí znalost arabštiny není vyžadována).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Mediteránní studia na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Další informace: Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur. Další informace k oboru na stránkách Ústavu klasických studií a na Facebooku https://www.facebook.com/uksbrno/.

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Doporučená literatura

 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6.
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6.
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
 • IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s. (případně: Dostálová, Růžena, Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 p. ISBN 80-210-2395-3.)
 • Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost):

 • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 s.
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-86791-10-6.
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9.
 • OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s.
 • TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Výuku novořečtiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur, výuka arabštiny probíhá společně se studenty oboru Pravěká archeologie Předního východu na Ústavu archeologie a muzeologie.

Další informace k oboru na stránkách Ústavu klasických studií http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium/obory/bakalarske/mediteranni-studia/ a na Facebooku https://www.facebook.com/uksbrno/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.