Klasická archeologie

Stíny antické minulosti osvětlí naši budoucnost.

Popis oboru

Navazující magisterské studium Klasické archeologie je zaměřeno na celkové prohloubení odborných znalostí klasické archeologie. Důraz je kladen na specializaci v oblastech daných kulturních okruhů, jež tvoří základ profilové disciplíny oboru. Rozšíření specializace se týká nejen prohloubení vědomostí z okruhu klasické řecko-římské antiky, ale i období bezprostředně předcházejícího (egejské civilizace) a navazujícího (pozdní antika a byzantské období). V povinných přednáškách a seminářích je věnována pozornost zejména obtížnější a nadstavbové problematice daných tematických okruhů a jejímu kritickému studiu v širším kontextu.

Magisterští studenti mají nejen možnost aktivně se zapojit do výzkumných týmů ústavu (zejména výzkum lokalit Priniatikos Pyrgos a Oxa – Kalos Lakkos na Krétě), ale mohou se přímo podílet na zpracování, vyhodnocení a publikaci nejnovějších vědeckých výsledků.

Magisterské studium oboru Klasická archeologie je koncipováno tak, aby pomocí moderních analytických a interpretační postupů rozvíjelo a kultivovalo teoretické a metodologické znalosti předchozího studia a připravilo absolventy na samostatnou výzkumnou a vědeckou činnost. Jedním z cílů je seznámit studenty s možnostmi využití získaných poznatků v praxi, tak aby byla absolventům umožněna kvalifikovaná volba zaměstnání, případně jejich dalšího vědeckého působení – např. doktorské studium na oborově blízkých studijních programech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vědecky a společensky zhodnotit teoretické poznatky a praktické dovednosti nabyté v průběhu celého studia, zejména analyzovat specifické problémy archeologie antického Řecka a Říma;
  • samostatně pracovat v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech a podílet se zde na řešení komplexnějších vědeckých otázek;
  • prezentovat vlastní vědecké poznatky na mezinárodních vědeckých fórech a vést vědecký dialog na odpovídající odborné i jazykové úrovni, psát odborné texty v odpovídající kvalitě a publikovat v odborné literatuře;
  • organizovat a realizovat archeologické výzkumy, připravit menší projekty a vést menší výzkumné týmy;
  • provádět edukační a popularizační činnost (přednášky, výstavy, odborné exkurze, workshopy).

Uplatnění absolventů

Komplexní znalost teorie, metodologie a praxe daného oboru kvalifikuje absolventy pro uplatnění primárně v rámci vědeckých a kulturně-vzdělávacích institucí. S ohledem na charakter oboru, který v sobě zahrnuje obsahově i územně velmi širokou oblast studia, jsou jeho absolventi schopni uplatnit se na různorodých pracovních pozicích v domácím i v mezinárodním prostředí, např. v cestovním ruchu, žurnalistice, publicistice, v redakcích, nakladatelstvích aj. Díky výraznému praktickému zaměření, mezioborovému a mezinárodním přesahu jsou absolventi připraveni pro práci vyžadující nejen obecný kulturně-historický přehled, ale i samostatnou organizační činnost a rozhodovací schopnosti. Uplatnit se tedy mohou ve státní správě nebo v komerční sféře.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Klasická archeologie

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ústní. Uchazeči musí prokázat odpovídající znalost archeologických, výtvarných a jiných kulturních projevů antických civilizací. Nezbytné je rovněž ovládání metodologie oboru klasická archeologie v rozsahu bakalářského studia a odpovídající znalosti latiny a řečtiny (schopnost přečíst a přeložit lehčí text a rozumět odborným termínům).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Klasická archeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie: http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/waok

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.