Překladatelství španělského jazyka

Jazyk a kultura: brány do světa.

Popis oboru

Cílem studia Překladatelství je připravovat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Studium je zaměřeno zejména na teoretické a praktické aspekty literárního a odborného překladu ze španělštiny do češtiny. Jádrem programu jsou kromě překladatelských seminářů rovněž kurzy teorie a dějin překladu a také kurzy španělské a české lingvistiky, stylistiky a literární vědy.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem ke kurzům z oblasti propedeutiky tlumočení a překladu, historie a sociologie překladu, reálií, historie a kultury dalších hispanofonních zemí, ale i společných romanistických kurzů týkajících se metodologie výzkumu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • mít profesně odpovídající jazykové znalosti jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce (úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce);
 • využít schopnost rychle a účinně vyhledávat odborné informace a terminologii a orientovat se v problematice daného oboru;
 • využívat technické znalosti, tj. ovládání zásad práce s počítačem, překladovou pamětí, korpusy atd.;
 • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině i mateřském jazyce na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a španělském jazyce;
 • aplikovat teoretické vědomosti z oblasti překladu ze španělského i do španělského jazyka;
 • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a o hispanofonních zemích při překládání a tlumočení mezi španělským a českým jazykem;
 • využít překladatelské a tlumočnické dovednosti i teoretické znalosti týkající se etiky překladatelského a tlumočnického povolání.

Uplatnění absolventů

Kvalifikace absolventa odpovídá kvalifikačním požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatní jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo evropských institucích.

Absolvent získá jazykové, odborné a technické znalosti pro kvalifikovanou překladatelskou činnost v oblasti odborného, administrativního i uměleckého překladu, je vybaven společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích a o úloze překladu v administrativě EU.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství španělského jazyka

Přijímací zkouška

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018 (FF MU)

Termín pro podání přihlášky: 10. července 2018 – 10. srpna 2018

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen), kteří prokáží znalost španělštiny na úrovni C1 dle ERR (Evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: : Písemná zkouška z jazyka – úroveň C1 dle ERR a překladu do češtiny. Písemný test obsahuje části zaměřené na:

 • Prokázání znalosti spisovné češtiny.
 • Překlady do češtiny a do španělštiny.
 • Zpracování resumé ve španělštině.
 • Práce se španělským textem (porozumění čtenému, schopnost výstižného a přesného vyjádření ve španělštině apod.).
 • Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur:http://romanistika.phil.muni.cz/

  Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

  Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/materialy-pro-uchazece

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.