Dějiny starověku

Poznej cesty, křižovatky, vrcholy a pády čtyř tisíc let lidských dějin.

Popis oboru

Magisterské studium Dějin starověku nabízí prohlubující studium starověké historie, přičemž důraz je kladen na dějiny antiky a antické dědictví v evropských dějinách. Rozvíjí schopnost studenta porozumět různým vývojovým stupňům nejstarší historie lidstva a jejich specifikům, nacházet analogie a srovnávat. Velká pozornost je věnována metodologii zkoumání starověkých dějin a práci s prameny, pokud možno v originálu. K pokročilejší práci s prameny studentům napomáhá kromě další jazykové přípravy také prohlubující studium vybraných pomocných disciplín starověkých dějin (papyrologie, epigrafika, numismatika, textová kritika). Předměty jsou ve velké míře koncipovány do tematických celků, které umožňují orientaci napříč dějinami (např. sakrální království, postavení panovníka ve starověkých státech, etika starověkých civilizací, migrace etnik ve starověku, starověké státy a státy přechodného období mezi antikou a středověkem). Studenti navíc získávají možnost komparace starověkých civilizací v širším kontextu Dálného východu (dějiny Indie a Číny ve starověku).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Rozpoznat kořeny vývoje různých odlišností i analogií mezi soudobými civilizacemi.
  • Vyložit historický vývoj starověkých oblastí od poloviny 4. tisíciletí do přechodného období mezi antikou a středověkem.
  • Na dobré odborné úrovni pracovat s dobovými prameny.
  • Tvořit odborná pojednání z oboru.
  • Dešifrovat mnoho alegorií a metafor v psané i výtvarné kultuře.
  • Konzultovat překladatelská a další díla z oblasti dějin starověku a recenzovat je.

Uplatnění absolventů

Ve školství včetně dalšího vzdělávání učitelů.

Ve státní a veřejné správě.

V diplomatických službách.

V kulturní oblasti (muzea, galerie, knihovny, archivy, výchova mladých lidí v různých zájmových skupinách).

V turistickém ruchu.

Ve vydavatelstvích knih a odborných časopisů.

Jako konzultanti při tvorbě filmových a jiných uměleckých děl se starověkou tematikou.

Jako konzultanti překladatelů starověkých literárních děl.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Dějiny starověku

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: V písemném testu budou prověřeny tyto znalosti a dovednosti:

  • dobrá znalost dějin antického Řecka a Říma i přechodného období mezi antikou a středověkem v rozsahu bakalářské SZK (viz http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty), schopnost vyložit změny společnosti, ekonomiky, myšlení a sociálního zřízení od temného období řeckých dějin po tzv. barbarské germánské státy;
  • základní znalost vývoje starověkého Předního východu (v rozsahu bakalářské SZK);
  • schopnost správně citovat v poznámkovém aparátu i v bibliografii;
  • schopnost orientovat se v geografii starověkého světa.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Dějiny starověku na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studium starověkých dějin patří k základům vědomostního vybavení kultivovaného člověka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.