Kulturní studia Číny

Popis oboru

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny je zaměřeno na politické dějiny a kulturní antropologii Číny od pozdního císařství do současnosti. Je orientováno na výzkum v oblasti tradiční i moderní Číny, přičemž ohniskem zájmu je význam tradiční čínské kultury pro současnost. Studenti jsou v první řadě vedeni k tomu, že pokud chtějí do hloubky rozumět problémům moderní Číny, musí dostatečně chápat všechny kulturní, historické a sociální souvislosti.

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny sleduje tři základní cíle: 1) Rozvíjení znalostí o tradiční i moderní čínské kultuře, které si studenti přinesli z bakalářského studia, především formou specializovaných seminářů, ve kterých jsou studenti vedeni k samostatné vědecké práci. 2) Fundované seznámení s hlavními metodologickými přístupy a jejich aplikacemi v humanitně orientovaném výzkumu. Hlavní pozornost je přitom věnována aplikovatelnosti vybraných metodologických přístupů na studium konkrétních kulturních a sociálních fenoménů. 3) Pokračující jazyková výuka – cílem je vynikající zvládnutí moderní čínštiny na úrovni na odpovídající standardu B2 SERR (stupeň 6 HSK).

Úspěšný absolvent je schopen

  • disponovat pokročilými znalostmi čínské kultury, jejíž jednotlivé prvky je schopen vidět v celkovém sociálním a kulturním kontextu;
  • samostatné vědecké práce dle platných akademických standardů;
  • rozumět hlavním metodologickým přístupům v oblasti humanitních věd a je schopen je aplikovat při vlastní vědecké práci;
  • používat čínský jazyk na výborné úrovni jak při vědecké práci, tak v jakýchkoliv praktických situacích.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů, v zahraničním obchodu, diplomacii, jako učitelé na nižších vzdělávacích stupních a v jazykových školách, jako překladatelé a tlumočníci.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Kulturní studia Číny

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). Studium tohoto oboru je pouze jednooborové – nelze je kombinovat s dalším oborem.

Předmět přijímací zkoušky: Požadavky na uchazeče:

  • Bakalářská diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč ji dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci i posudky stáhnout. Pokud uchazeč dosud nemá bakalářskou práci obhájenou (nemá k ní posudky, případně ji teprve dokončuje), vysvětlí svou situaci s dostatečným předstihem emailem. Následně bude vyrozuměn o dalším postupu.
  • Ústní pohovor – vždy na konci června a v první polovině září. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu související se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci. Součástí pohovoru je překlad krátkého odborného textu v angličtině (na místě bez přípravy).
  • Vyžadována je znalost moderní čínštiny, a to na těchto úrovních (viz http://www.amigas.cz/evropsky-referencni-ramec.html ): Mluvení, poslech a psaní: na úrovni B-1 SERR. Čtení: na úrovni B-2 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze, Olomouci, nebo Bratislavě je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita). Znalost čínštiny může být testována v rámci přijímacího pohovoru.

Kritéria hodnocení

  • Hodnocení přijímací zkoušky: bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů (celkem 100 bodů).
  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Celkové zaměření oboru se odráží ve skladbě kurikula, kde převažují kurzy orientované na období pozdního císařství a 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.