Kulturní studia Číny

Popis oboru

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny je zaměřeno na politické dějiny a kulturní antropologii Číny od pozdního císařství do současnosti. Je orientováno na výzkum v oblasti tradiční i moderní Číny, přičemž ohniskem zájmu je význam tradiční čínské kultury pro současnost. Studenti jsou v první řadě vedeni k tomu, že pokud chtějí do hloubky rozumět problémům moderní Číny, musí dostatečně chápat všechny kulturní, historické a sociální souvislosti.

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny sleduje tři základní cíle: 1) Rozvíjení znalostí o tradiční i moderní čínské kultuře, které si studenti přinesli z bakalářského studia, především formou specializovaných seminářů, ve kterých jsou studenti vedeni k samostatné vědecké práci. 2) Fundované seznámení s hlavními metodologickými přístupy a jejich aplikacemi v humanitně orientovaném výzkumu. Hlavní pozornost je přitom věnována aplikovatelnosti vybraných metodologických přístupů na studium konkrétních kulturních a sociálních fenoménů. 3) Pokračující jazyková výuka – cílem je vynikající zvládnutí moderní čínštiny na úrovni na odpovídající standardu B2 SERR (stupeň 6 HSK).

Úspěšný absolvent je schopen

 • disponovat pokročilými znalostmi čínské kultury, jejíž jednotlivé prvky je schopen vidět v celkovém sociálním a kulturním kontextu;
 • samostatné vědecké práce dle platných akademických standardů;
 • rozumět hlavním metodologickým přístupům v oblasti humanitních věd a je schopen je aplikovat při vlastní vědecké práci;
 • používat čínský jazyk na výborné úrovni jak při vědecké práci, tak v jakýchkoliv praktických situacích.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů, v zahraničním obchodu, diplomacii, jako učitelé na nižších vzdělávacích stupních a v jazykových školách, jako překladatelé a tlumočníci.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Kulturní studia Číny

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). Studium tohoto oboru je pouze jednooborové – nelze je kombinovat s dalším oborem.

Předmět přijímací zkoušky:

 • bakalářská diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta;
 • Uchazeč ji dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci i posudky stáhnout. Pokud uchazeč dosud nemá bakalářskou práci obhájenou (nemá k ní posudky, případně ji teprve dokončuje), vysvětlí svou situaci s dostatečným předstihem emailem. Následně bude vyrozuměn o dalším postupu.

 • ústní pohovor – vždy na konci června a v první polovině září;
 • Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu související se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.

 • znalost moderní čínštiny.
 • Vyžaduje se znalost moderní čínštiny na těchto úrovních (viz http://www.amigas.cz/evropsky-referencni-ramec.html ): mluvení, poslech a psaní na úrovni B-1 SERR, čtení na úrovni B-2 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze, Olomouci, nebo Bratislavě je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita). Znalost čínštiny může být testována v rámci přijímacího pohovoru.

  Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Za bakalářskou práci je možné získat max. 40 bodů, za pohovor max. 60 bodů).

  Odkaz na Seminář čínských studií: http://cinskastudia.phil.muni.cz/

  Kombinace oboru: Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

  Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/materialy-pro-uchazece

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Celkové zaměření oboru se odráží ve skladbě kurikula, kde převažují kurzy orientované na období pozdního císařství a 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.