Severoamerická kulturní studia

Popis oboru

Obor spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Obor je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.

Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde se posluchači seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě. Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.

Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

Úspěšný absolvent je schopen

 • komplexního porozumění jazykovým, literárním a kulturním jevům na dotyku dvou kulturních oblastí Severní Ameriky;
 • disponovat jak praktickými jazykovými a kulturními znalostmi a dovednostmi, tak teoretickými nástroji obecné povahy umožňujícími analytický přístup ke sledované problematice.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence, a tam, kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů, jako je otázka jinakosti, sociálního a kulturního vyloučení, migrace a imigrace.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Severoamerická kulturní studia

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách, kteří prokáží znalost dvou jazyků (AJ-SJ nebo AJ-FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeči obdrží text v AJ a další text ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. Dále zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek:

 • absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ, kteří uvedenou skutečnost doloží potvrzením z instituce, na které obor studovali. Potvrzení, spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky, je třeba dodat na Oddělení pro přijímací řízení FF MU poštou (Arna Nováka 1, Brno, 602 00) nebo osobně.
 • absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1.
 • Studenti FF MU žádají o prominutí přijímací zkoušky e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Studenti jiných vysokých škol zašlou žádost o prominutí přijímací zkoušky spolu s potvrzením o studiu těchto kombinací na adresu Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno a to nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky .

  Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky:http://anglistika.phil.muni.cz/

  Kombinace oboru: Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

  Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/materialy-pro-uchazece

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.