Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy se zaměřuje na přípravu učitelů základních škol pro vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví (v budoucnosti pravděpodobně Člověk, osobnost, zdraví a bezpečí), vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Tímto studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Studium poskytuje studentům integrované kompetence vycházející z kurikula výchovy ke zdraví a její didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti, reflexe procesu výuky a učení na odpovídajících typech a stupních škol, schopnost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými znalostmi (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické kurikulární prameny pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

Studium akcentuje kompetenční pojetí kurikula, princip interdisciplinarity (propojení pedagogických a psychologických předmětů) a princip přesahující jednotlivé obory - princip transdisciplinarity, princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na ostatní zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je vedle podpory digitalizace a informačních technologií také podpora inkluze, která je společně s digitalizací, ale také problematikou osobnostního rozvoje vnímána jako průřezové téma (zároveň je inkluze podpořena samostatným předmětem).

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele výchovy ke zdraví na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, dále rozvíjet profesní kompetence ve zdravovědných a psychosociálních oblastech a jim příbuzných vědních disciplínách, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu, získávat zdravovědné vědomosti a dovednosti v prostředí školy, rozvíjet zdravovědné kompetence směrem k jejich využití v praxi a rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

Praxe

Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a hodnocení vzdělávacího procesu. Během praxe student získává reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) učitelská praxe 3 (3. semestr), na které navazuje předmět seminář k učitelské praxi . Seminář k učitelské praxi si studenti zapisují během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru). Cílem reflexe je poskytnout studentům prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Systém praxí je pravidelně evaluován, jak pomocí uzavřených, tak pomocí otevřených otázek, a to studenty i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

Integrující složkou programu jsou reflektované pedagogické praxe. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává.

Uplatnění absolventů

Studiem magisterského stupně vzdělávacího programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle §20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných kompetencích z programu výchovy ke zdraví. Účinnost profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu vzdělávání výchovy ke zdraví na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými kompetencemi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, vědomostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.