Novořecký jazyk a literatura

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu."

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

V tomto programu vás naučíme výborně řecky psát i mluvit a osvojíte si překladatelskou práci. Díky školení v historické mluvnici a práci s literárními texty také lépe pochopíte systém fungování řeckého jazyka. Díky tomu vás pak nepřekvapí ani ty nejzáludnější jazykové oříšky, s nimiž mají často problémy i sami Řekové.

Kromě rozšíření znalostí o moderní řecké literatuře a kultuře se seznámíte s byzantskými a raně novořeckými dějinami a literaturou. Na základě vlastní volby výběrových kurzů se můžete specializovat na diachronní lingvistiku, literární historii či překladatelství. Je-li váš hlavní studijní program jiný, můžete se v rámci vedlejšího studijního plánu zaměřit na novořečtinu nebo na byzantologii.

Nižší počet studentů nám umožňuje nabídnout vám individuální přístup. Můžete se také zapojit do výuky formou tutorií či podílení se na inovačních programech. Dále se můžete angažovat v bohaté činnosti Spolku studentů při ÚKS a své nápady spojené s novořečtinou můžete realizovat v rámci České společnosti novořeckých studií.

Nově přijatí studenti se mohou ucházet o stipendium.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete, aby vaše znalost novořečtiny byla excelentní?
  • Zajímá vás práce překladatele nebo tlumočníka? Směřují vaše profesní plány do diplomatických služeb?
  • Přemýšlíte o akademické kariéře?
  • Jste absolventem klasické řečtiny a chcete své znalosti zúročit při studiu živého jazyka?
  • Jste absolventem jiného oboru, umíte řecky alespoň na úrovni střední pokročilosti a chcete svou hlavní odbornost aplikovat na řecké prostředí?

Pokud říkáte ano, tak neváhejte s vyplněním přihlášky!

Praxe

Pracovní zkušenosti můžete už během studia získat v několika odvětvích. Spolupracujeme se společností Lingea, která se zaměřuje na tvorbu slovníků a jazykových příruček. Můžeme vám také domluvit praxi na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze či na Velvyslanectví České republiky v Athénách.

Máte-li vědecké předpoklady, můžete si vyzkoušet akademickou práci jako pomocná vědecká síla na naší univerzitě. Další možnosti nabízejí pracovní stáže programu Erasmus+ v řeckých akademických i neakademických institucích. Se zařízením všech praxí vám rádi pomůžeme.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

https://www.facebook.com/uksbrno

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu budete odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny. Jedná se například o cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní sektor nebo bankovní sektor jak v Řecku, tak v České republice. Můžete se uplatnit jako překladatelé či v práci pro neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci, jako jsou Charita nebo Český červený kříž.

Můžete pracovat také v institucích, které zajišťují mezinárodní diplomatické kontakty. Například velvyslanectví, konzuláty, hospodářská komora nebo evropské instituce. Uplatnit se můžete také v oblasti redakční a editorské práce v médiích nebo v jakékoliv profesi, která vyžaduje všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a kvalitní jazykovou vybavenost. V neposlední řadě můžete pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti.

Podmínky přijetí

p>Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška zahrnu:

  • písemnou část (80 min.)
  • ústní část - pohovor s uchazeči, kteří uspějí u písemného testu (cca 15 min.)

Prověřují se znalosti stanovené pro bakalářskou zkoušku z oboru/programu Novořecký jazyk a literatura, a to v písemné části znalosti jazykové (minimálně úroveň B2 dle evropského srovnávacího rámce), v ústní části pak znalosti moderní řecké literatury, dějin a reálií a rovněž motivace a předpoklady k odbornému studiu.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: