Novořecký jazyk a literatura

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu."

Představení studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studia novořečtiny je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti a studentky získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin a kultury, především literatury (byzantské období, turecká nadvláda). Na základě vlastní volby výběrových kurzů studenti a studentky mohou prohloubit svou specializaci o diachronní lingvistiku, literární historii či překladatelství.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského programu novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Mohou pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny (cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní sektor, bankovní sektor), a to jak v Řecku, tak v České republice. Rovněž se mohou uplatnit jako překladatelé či v práci pro neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci (Charita, Český červený kříž). Mohou se podílet se na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem (koncerty, folklórní festivaly, veletrhy) nebo pracovat v institucích, které zajišťují mezinárodní diplomatické kontakty (velvyslanectví, konzuláty, hospodářská komora, evropské instituce aj.). Vzhledem k obeznámenosti s filologickou prací jsou připraveni i na redaktorskou a editorskou práci v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost. Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k programovým kombinacím.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška zahrnuje:

  • písemnou část (80 min.)
  • ústní část - pohovor s uchazeči, kteří uspějí u písemného testu (cca 15 min.)

Prověřují se znalosti stanovené pro bakalářskou zkoušku z oboru / programu Novořecký jazyk a literatura, a to v písemné části znalosti jazykové (minimálně úroveň B2 dle evropského srovnávacího rámce), v ústní části pak znalosti moderní řecké literatury, dějin a reálií a rovněž motivace a předpoklady k odbornému studiu.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100). Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studijnho programu se může ucházet o studium v jakémkoli doktorském programu, splní-li podmínky pro přijetí. Přímou návazností je doktorský studijní program Řecká studia na FFMU.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

https://www.facebook.com/uksbrno

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.