Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 27. 8. 2020 nebo 30. 11. 2020)

Co se naučíte

Tento program rozšiřuje základy bakalářského studijního programu Etnologie. Postihuje problematiku v celém spektru etnologické disciplíny – od studia tradiční lidové kultury zejména v evropském prostoru až po každodennost současné společnosti s akcentem na kulturní projevy a etnickou tematiku.

Etnologie je perspektivní disciplína, protože propojuje studium historické se studiem sociálním a má tak potenciál širokého srovnávání života v minulosti a dnes. Poznatky získané studiem etnologie vedou k chápání společenských a kulturních procesů, etnických jedinečností, problematiky migrace, objasňují význam kulturního dědictví – materiálního i nemateriálního a nastavují způsoby jeho ochrany.

Významnou součást etnologie tvoří folkloristika, která studuje nejen tradiční folklorní projevy, ale i jejich novodobou existenci v rámci folklorismu – například folklorní hnutí a festivaly nebo world music a další. V centru pozornosti etnologie nejsou však jen zobecňovaná fakta, ale především konkrétní nositelé kulturních projevů.

Koncepce studia etnologie postihuje český i mezinárodní kontext oboru. Důraz klademe na získání praktických zkušeností pro práci etnologa v terénu i institucionální sféře. V rámci studia absolvujete odborné domácí i zahraniční exkurze. Nabízíme širokou možnost studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studentský Etnologický spolek vytváří podpůrné prostředí a poskytuje platformu pro vaši seberealizaci.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás poznání kultur a jejich existence v dobách minulých i současných?
  • Chcete poznat a pochopit etnickou různorodost, která je impulsem řady procesů současného světa?
  • Přáli byste si pochopit identity vycházející z kulturního a etnického základu?
  • Toužíte studovat každodennost člověka v různých sociálních prostředích a dobových kontextech?
  • Chcete odkrýt lidské osudy a uchovávat je pro budoucnost?

Pokud na většinu otázek odpovídáte souhlasně, s podáním přihlášky neváhejte.

Praxe

Nezbytnou součástí etnologického studia je terénní praxe. Ve studijním programu se uskutečňuje jako pramenné studium – archivní materiály a muzejní fondy a terénní výzkum. Praktické předměty doplňujeme odbornou exkurzí. Tato část studia vás nejen připraví k uchopení a realizaci vlastní diplomové práce, ale přispívá také k dovednosti vybrat si badatelské téma, vytěžit je formou výzkumu a zpracovat v kontextu zvolených metod a teoretických souvislostí.

Studijní nabídka obsahuje samostatný předmět Etnologie v praxi. V rámci tohoto předmětu se zúčastníte stáže realizované pod odborným vedením v některé z našich partnerských institucí, mezi které patří muzea, Akademie věd ČR, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury i vybrané nevládní neziskové organizace.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

http://etnologie.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/Centrum-pro-etnologick%C3%BD-v%C3%BDzkum-124971417602822/

Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů je rozmanité a společensky žádané napříč profesemi. Z odborných institucí jsou to především muzea, archivy, oblast památkové péče, pracoviště Akademie věd České republiky či výzkumné organizace jako Národní ústav lidové kultury.

Vedle vědeckého zaměření však můžete znalosti získané studiem etnologie zúročit například zaměstnáním v médiích, státní správě či v osvětových a neziskových organizacích. Znalosti o jednotlivých kulturách, kulturně-společenských procesech a mezioborové souvislosti etnologie vám dovolují působit v široké společenské sféře doma i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020
— Termín podání přihlášky do půlnoci 27. 8. 2020

Přijímací zkouška z etnologie má pouze písemnou část tvořenou oborovým testem. Termín přijímací zkoušky: 2.9.2020 v 8:30, posluchárna J31. Příjímací test bude ověřovat míru znalostí z bakalářského stupně studia. Vědomosti z oboru etnologie budou prověřeny v rozsahu doporučené literatury: - Altman, K.: Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita 2013. - Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968, s. 15–390. - Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012. - Jančář, J. (red.): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice: Muzejní a vlastivědná společnost – Ústav lidové kultury, 2000. - Jeřábek, R. – Brouček, S. (red.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 1, 2, 3. Praha: Mladá fronta 2007. - Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník. On-line dostupné na: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/index.html - Soukup, V.: Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011. - Tylner, L. a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha 2014. Tematické okruhy testu: - reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí); - dějiny české etnologie/národopisu/folkloristiky (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce, odvětví etnologie – oblasti bádání); - dějiny české etnologie/národopisu (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce); - všeobecná znalost oborové literatury; - dějiny sociální a kulturní antropologie; - základní pojmy oborů etnologie a kulturní antropologie (v rozsahu doporučené literatury); - etnologický výzkum (metody, techniky). Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Příjímací test ověřuje míru znalostí z bakalářského stupně studia. Délka přijímacího testu je 25 min. Tematické okruhy testu:

  • reálie české lidové kultury;
  • etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí;
  • základní orientace v dějinách české etnologie/národopisu/folkloristiky a v dějinách sociokulturní antropologie;
  • základní pojmy uplatňované v etnologickém a antropologickém výzkumu kultury; etnologický výzkum (metody, techniky).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav evropské etnologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

27. 7. – 27. 8. 2020

Termín pro podání přihlášek

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

Konzultant programu

e‑mail: