Psychologie

Popis oboru

Navazující magisterský studijní program Psychologie bez specializace, koncipovaný jako akademický s jednooborovým studijním plánem, je určen pro absolventy jednooborového bakalářského studijního programu Psychologie.

Studijní program staví na aktivním zvládnutí schopností studentů integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané poznatky o teoriích, přístupech a metodách v rámci základních psychologických věd i aplikovaných psychologických disciplín a příbuzných vědních oborů. Důraz je kladen na orientaci studentů v mezioborových přesazích dané oblasti vzdělávání a na adekvátní užívání znalostí z oblasti psychologické metodologie, kvalitativních, kvantitativních i experimentálních výzkumných metod, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů. Jedním z významných cílů studia daného studijního programu je i zaměření na získání adekvátních praktických dovedností a etické aspekty psychologické praxe, stejně jako na hlubokou znalost metod výzkumu i postupů a prostředků v oblasti zvyšování kvality života a duševního zdraví.

Výukové cíle studijního programu jsou naplňovány v úzké spolupráci se zahraničními akademickými i výzkumnými pracovišti a současně i s aplikační sférou, integrovanou součást výuky tvoří transfer současných výsledků vědy a výzkumu, důraz je současně kladen i na praktické formy výuky a realizaci kvalitního systému praxí a stáží. Excelence studijního programu je podpořena vysokým počtem studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a vysokou mírou možné participace studentů na činnosti výzkumných center pracoviště.

Uplatnění absolventů

Posláním navazujícího magisterského studijního programu Psychologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků k výkonu profese psychologa, a to jak v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství, bezpečnosti apod.), tak i v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Absolvováním předkládaného studijního programu se současně bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání školní psycholog, s uznávacím orgánem MŠMT. Absolventi tohoto SP jsou zároveň dobře připraveni na navazující doktorské studium daného oboru.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Psychologie

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 6. srpen 2018 - 6. září 2018

Termín a místo konání přijímací zkoušky: 10. září 2018 v 10:00, v prostorách Filozofické fakulty MU, místo konání bude upřesněno

Předmět přijímací zkoušky: přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu jsou následně úspěšní uchazeči zváni k ústní zkoušce, která je zaměřena na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu a současně formou pohovoru mapuje i motivaci ke studiu.

 • písemný test zahrnuje 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově pokrývá znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Seznam doporučené literatury je každoročně aktualizován a zveřejňován při vyhlášení příjímacího řízení. Délka trvání testu je 40 minut a je administrován v počítačové formě.
 • ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na jeho motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa. Uchazeč předkládá komisi Bc. diplom ze studia psychologie (včetně diploma supplement), autoreferát své bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis.
 • Kritéria přijímacího řízení: Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50). Výkon uchazeče v ústní části přijímací zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60.

Doporučená literatura

Základní doporučená literatura:

 • Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.
 • Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum.
 • Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
 • Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
 • Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
 • Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
 • Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
 • Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
 • Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
 • Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
 • Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.
 • Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.
 • Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.